Välkommen till ULA nätverket!

ULA dagarna i Vasa är framskjutna till 24-25.09.2020

 

TEMA: "Konsekvenser av övergrepp mot barn och unga"

Tågbiljetter bör ombokas till hösten:  Inkvarteringen är den samma:

Tåg från Helsingfors 08:24 till Vasa 12:12 (luncha på tåget)    Retur från Vasa 16:43 till Helsingfors 20:35

Tåg från Åbo 06:54  till Vasa 11:03.  Retur från Vasa 16:43 till Åbo 22:31

Dagarna hålls i Eksalen i Folkhälsans nya utrymmen 750 meter från järnvägsstationen

Inkvartering i nya Scandic hotellet 200 meter från  järnvägsstationen. 

 

Torsdag 24.09.2020

12:00 Lunch på egen bekostnad och valbar plats under denna länk 

13:00 Carola Lindholm-Gerlin "Identitet och hjärnans utveckling"

14:30 Kaffe

15:00 - 17:00 Carola Lindholm-Gerlin "Identitet och hjärnans utveckling"

19:00 Kvällsbit med mingel på Föregångarna.  

Fredag 25.09.2020

9:00- 10:00 Per-Daniel Liljegren, FoU Välfärd, Region Västerbotten, ger en introduktion till det salutogena perspektivet och hur vi kan skapa en större känsla av sammanhang (KASAM) för individ, grupp och organisation.  

10:00 Kaffe

10:30 "Ätstörning som strävan efter kontroll och hanterbarhet"  Rasmus Isomaa, Docent i utvecklingspsykologi, Åbo Akademi,  Verksamhetsledare för Fredrikakliniken  (ätstörningsklinik i Jakobstad)

12:00 Lunch på egen bekostnad och valbar plats 

13:00 Föreläsning om Mobbning, Doktor i utvecklingspsykologi Patrik Söderberg, Åbo Akademi Fakulteten för Pedagogik och Välfärdsstudier  "Mobbning och utanförskap - trender inom nordisk och internationell forskning"

14:00 Kaffe

14:30 Workshops:

    1. Uppsökarna med ENT koordinator Camilla Sjöskog. Forskningen kring SIST presenteras.

          (I Eksalen)

    2. Studier vid ungdomsverkstäderna, utmaningar och möjligheter med Johanna Mickos-Spigiel

          (I Föregångarnas utrymmen)

    3. Samtalsstöd vid ungdomsverkstäderna, utmaningar och möjligheter  med Annika Paananen

          (I Föregångarnas utrymmen)

    4. Utmaningar och möjligheter med rehabilitering vid ungdomsverkstäderna med Andreas Svahn 

          (I Föregångarnas utrymmen)

    5. Verkstadscheferna med ULA koordinator Rainer Lytz

          (Utanför Eksalen)

16:00 Avslutning

 

----

 

Materialet från ULA-dagarna i Helsingfors finns här 

Materialet från ULA dagarna i Mariehamn finns här 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ULA= Ungdom/Lärande/Arbete

ULA är ett nätverk av 13 svensk- och tvåspråkiga arbetsverkstäder i Finland. Gemensamt för verkstäderna är att de genom individuell handledning hjälper arbetssökande att hitta arbete, studier eller annan meningsfull sysselsättning. Verkstäderna bidrar till att motverka marginalisering i samhället samt trygga tillgången på framtida arbetskraft.

ULA är ett samarbets- och fortbildningsnätverk för svensk och tvåspråkiga verkstäder och fungerar som plattform för spridning av information mellan verkstäderna och dess samarbetsnätverk. Verkstäderna bedriver ett omfattande sektorövergripande samarbete med bland annat arbetskraftsmyndigheter, utbildningsarrangörer, privata företag samt social- och hälsovårdsväsendet.

ULA-nätverket har 2008- 2013 utvecklats som ett ESF- finansierat projektet. Projektet finansierades då förutom av  Europeiska Socialfonden av Svenska Folkskolans Vänner och Svenska Kulturfonden.  Den första augusti 2015 bytte upprätthållandet av ULA från SFV till Folkhälsan Utbildning Ab.  ULA projektet finansieras av undervisnings- och kulturministeriet. Från 2018 fick vi understöd av undervisnings- och kulturministeriet för iriktningen "Från Hobby till Jobb" Projektet stöder regeringens inriktning på hobby.  ULA nätverket möter och stöder ca 750 ungdomar per år.

 

 

 

---

ULA nätverket är en del av TPY

 

 

  Statistik över ungdomsarbetet i Finland

 

Statens delegation för ungdomsärenden: Nuora

Nordisk kunskapsbank om avhopp från skolan

 

Produktionsskolen - En anden start på en ungdomsuddannelse

 

 

 

ULA:s utlåtande om regeringens förslag att förlänga läroplikten

Generellt kan konstateras att en förlängning av läroplikten är en kostsam reform och inte enbart en utbildningspolitisk fråga. Social- och hälsovårdstjänster samt rehabiliteringstjänster spelar också en viktig roll för att stärka unga människors utbildningspotential. Det är minst lika viktigt att öka skräddarsydda lågtröskeltjänster för mental hälsa, hjälp vid missbruk och att införa en garanti för ungdomsterapi. Lagberedningen tar inte tillräckligt med hänsyn till det stödbehov som finns hos ungdomar. De behöver stöd och vägledning i olika former för att minimera risken att marginaliseras.

Det är bra att lagförslaget tar upp ungdomsverkstäderna som en alternativ inlärningsmiljö. Men lagförslaget erkänner dock inte i tillräcklig grad det stöd som de facto tillhandahålls av ungdomsverkstäderna redan idag. Förslaget tar inte heller hänsyn till de kostnader som uppstår för ungdomsverkstäderna  vid en förlängning av läroplikten.

Samarbetet mellan verkstäderna och utbildningsarrangörerna måste vara reglerat i avtal och tilläggskostnaderna måste ersättas till verkstäderna enligt principen ”pengarna följer eleven”. Det gemensamma dokumentet Riktlinjer för samarbete bör användas för att stärka samarbetet mellan utbildningsarrangörer och verkstäder.

Det måste regleras i lagen att den aktör som ansvarar för att övervaka fullgörandet av den förlängda läroplikten inte är det uppsökande ungdomsarbetet. Det viktigaste är att uppsökande ungdomsarbete inte görs obligatoriskt, utan alltid är frivilligt för den unga personen, även i framtiden.

Unga människor måste garanteras det stöd och den vägledning de behöver, och de måste ha en verklig möjlighet till individuella utbildningsvägar. Det är väsentligt att ge bättre stöd till de unga som riskerar att marginaliseras. Detta kräver verkligt samarbete mellan alla aktörer till förmån för ungdomarnas väl.  I sin nuvarande form förebygger inte detta lagförslag risken för marginalisering.

Förutom att satsa på ungdomsverkstäderna kunde regeringen rikta medel på att identifiera också yngre personer som ligger i riskzonen för marginalisering. Att satsa på stöd för de som ligger i riskzonen för marginalisering i ett så tidigt skede som möjligt är nationalekonomiskt lönsamt och undviker onödigt personligt lidande.

 

De finlandssvenska ungdomsverkstäderna i ULA nätverket

www.ula.fi

 

Med anledning av undantagslagarna i landet sparas viktiga svenskspråkiga länkar här:

 

1. Statsrådets dagliga information finns i realtid och sparade på Youtubekanalen:  Valtioneuvosto

https://www.youtube.com/results?search_query=valtioneuvosto

- Den svenska motsvarigheten finns i allmänhet på https://svenska.yle.fi/  eller i realtid på "YLE Teema och Fem" på TV

2. För verkstäderna uppdaterar TPY sin information på https://www.tpy.fi/uutiset/   och https://fi-fi.facebook.com/tyopajayhdistys/

3. Undervisnings- och kulturministeriet har i allmänhet snabbt översatta sidor https://minedu.fi/sv/framsida

4. Regionförvaltningsverket uppdaterar sin information på första sidan https://www.avi.fi/  och i allmänhet hittar man den översatt om man trycker på "svenska" uppe i högra hörnet.  Aktuell info på svenska finns här: http://aviavustukset.fi/index.php/sv/aktuellt/     svar på vanliga frågor finns på svenska här: https://www.avi.fi/sv/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset

5. Folkpensionsanstalten FPA/KELA uppdatera sin aktuella info på första sidan på svenska här: https://www.kela.fi/web/sv/

6. Verke har sammanställt bra tips på hur man kan aktivera ungdomar via nätet (på finska):

    Vinkkejä nuorten kanssa toimimiseen verkossa

     Verkes utredning från 2019 på svenska om Digitalisering och ungdomsarbete 

7. THL har bra info på svenska https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv 

8. Karta över infektionsläget i världen finns här