Beskrivning av verksamheten

 

2.3 Arbetsverkstaden i Hangö – Via 
2.3.1 Beskrivning av verksamheten På gångavstånd från Hangö tågstation finns arbetsverkstaden Via som grundades år 1996 och vars enda verksamhetsform lyder under bildningssektorn i Hangö. Vias verkstadsutrymmen består av kök, vardagsrum och personalens arbetsrum. Därutöver har Via ungdomsgårdens utrymmen till sitt förfogande. Stämningen vid Via är avslappnad bland såväl personal som deltagare. Dagen då vi besökte arbetsverkstaden regnade det ute och det planerade utomhusarbetet ställdes in; i brist på ersättande sysselsättning ägnade sig deltagarna därför åt att spela kort, surfa på internet eller sticka. Arbetsverkstaden Via har plats för sammanlagt tio deltagare, vid tidpunkten för vårt besök fanns fem deltagare på plats. År 2014 hade Via totalt 23 deltagare som kom till verkstaden främst på eget initiativ eller via AN-byrån. Deltagarna har antingen arbetsprövnings- eller rehabiliteringsavtal beroende på sin livssituation. Verkstadsperiodens längd kan variera från några månader till ett och ett halvt år. Via bedriver även en informations- och rådgivningstjänst för unga bosatta i Hangö – PointVia – som svarar på frågor som gäller studier, boende, arbete och välmående. PointVia är öppen alla vardagar kl. 8–16 och har även kvällsöppet varje torsdag kl. 17–20. Deltagarnas arbetsdag börjar kl. 9.00 och slutar kl. 14.00. Om någon av deltagarna, utan giltig orsak, försenar sig ombeds hen åka hem och får då heller ingen ekonomisk ersättning för den arbetsdagen. Till det regelbundna veckoprogrammet hör dagligen en gemensam lunch, motion två dagar i veckan och städning varje fredag. Den gemensamma lunchen är gratis för deltagarna och tillreds i tur och ordning av två av verkstadens deltagare. Några gånger i veckan ombeds deltagarna skriva dagbok om sin dag, sina tankar och sina insikter. I och med att dagböckerna inte behandlas vare sig individuellt eller i grupp kan de ses som privata. Personalen kan dock ta del av texterna och ser dem som en form av utvärdering av verksamheten. Det övriga programmet vid Via utgörs främst av beställningsarbeten som kommer från någon av stadens enheter, lokala företag eller privatpersoner. Dessa arbeten kan exempelvis vara flyttningar och mindre renoverings- eller trädgårdsarbeten. Via debiterar kunderna 8 € per deltagare och timme för utfört arbete. Syftet med beställningsarbetena är att deltagarna ska lära sig nya praktiska färdigheter och dessutom få arbetserfarenhet från olika branscher. Personalen konstaterar dock att Via inte kan garantera att tidtabellen och kvaliteten på det utförda arbetet motsvarar kundernas förväntningar, vilket resulterat i att Via ibland varit tvungen att tacka nej till inkomna beställningar. Det här i sin tur 
En presentation av 13 arbetsverkstäder för unga i Svenskfinland 15
2 De 13 arbetsverkstäderna i alfabetisk ordning
har medfört att Via inte alltid kunnat erbjuda sina deltagare tillräckligt med meningsfull sysselsättning. Via är en tvåspråkig verkstad, men språkkunskaperna bland personalen och deltagarna varierar. I personalen finns en person som har svenska som modersmål; de två övriga förstår svenska men talar hellre finska. Majoriteten av deltagarna har finska som modersmål; år 2014 var ca ⅘ av alla deltagare finskspråkiga. När vi besökte Via var alla deltagare finskspråkiga, vilket innebar att all kommunikation vid verkstaden gick på finska. Personalen tillstår att det kan vara utmanande ifall någon deltagare inte alls förstår finska, eftersom personalen i praktiken talar finska både med deltagarna och sinsemellan. Å andra sidan poängterar personalen att det nästan alltid finns någon vid verkstaden, det må vara en annan deltagare eller någon i personalen, som kan översätta till svenska om behov därav skulle finnas. 
2.3.2 Personal, arbetsuppgifter och internt samarbete Vid Via arbetar en verksamhetsledare, en individuell handledare och en yrkesledare. Verksamhetsledaren och den individuella handledaren är båda samhällspedagoger och yrkesledaren är idrottsinstruktör till utbildningen. Bland de anställda är det endast verksamhetsledaren som har en tillsvidare anställning. Den individuella handledaren är anställd på projektpengar, och har för tillfället ett ettårigt arbetsavtal. Vid vårt besök var yrkesledaren sjukledig och vikarien hade ett två månader långt arbetsavtal, med en eventuell möjlighet till förlängning. Personalen konstaterar att osäkerheten och bristen på kontinuitet i anställningarna utgör en ständig påfrestning i det dagliga arbetet. Till verksamhetsledarens främsta arbetsuppgifter hör att koordinera arbetet och utveckla verksamheten vid Via. Därtill representerar hon Via i olika nätverksmöten och ansvarar för det tvärsektoriella arbetet. Den individuella handledaren ansvarar för att handleda matlagningen och städningen, stöda praktikanterna i kontakten till andra aktörer, ge rådgivning åt unga via tjänsten PointVia, göra skolbesök samt representera Via vid nätverksmöten. Yrkesledaren handleder deltagarna i det praktiska arbetet. Personalen vid Via har inga regelbundna personalmöten, men har möjlighet att varje dag efter kl. 14, då deltagarna gått hem, diskutera aktuella ärenden som berör deltagarna och verksamheten. Den uppsökande ungdomsarbetaren arbetar inom samma sektor som Vias personal och båda parter uppger att samarbetet mellan dem är välfungerande. 
En presentation av 13 arbetsverkstäder för unga i Svenskfinland16
2 De 13 arbetsverkstäderna i alfabetisk ordning
• Vid Via råder en strikt policy gällande ankomsttider: Om deltagarna kommer för sent ombeds de åka hem och erhåller inte någon ersättning för arbetsdagen. • Deltagarna skriver dagbok några dagar i veckan bl.a. om sina tankar om verksamheten. Personalen hoppas kunna använda dagböckerna för att utvärdera verksamheten. • Deltagarna utför en del beställningsarbeten. För dem debiteras 8 € i timmen per deltagare. De inkomna medlen går till Vias eget konto. • Personalen menar att verksamheten kräver en viss mognad och målinriktade arbetsinsatser och passar därför bäst för deltagare som fyllt 18 år. • I verksamheten ingår en informations- och rådgivningstjänst för unga, PointVia, som är öppen alla vardagar kl. 8–16 och torsdagar även kl. 17–20. • Via har ett välfungerande samarbete med staden när det gäller utbyte av utrymmen och resurser. Exempelvis delar Via utrymmen och bil med ungdomsbyrån. Likaså kan deltagarna delta i kurser som hålls på vuxenenhetens arbetsverkstad. • En gång i veckan träffas all personal inom ungdomsarbetet i Hangö för att diskutera den kommande veckans verksamhet. • Bristen på kontinuitet i personalens arbetsavtal medför att verksamheten blir svår att planera och utgör även i andra avseenden en påfrestning för personalen vilket syns i det dagliga arbetet.
Verkstadens hemsidor:  http://www.hanko.fi/sv/tjanster/ungdom/ungdomsverkstaden_via

2.3 Arbetsverkstaden i Hangö – Via 

2.3.1 Beskrivning av verksamheten

På gångavstånd från Hangö tågstation finns arbetsverkstaden Via som grundades år 1996 och vars enda verksamhetsform lyder under bildningssektorn i Hangö. Vias verkstadsutrymmen består av kök, vardagsrum och personalens arbetsrum. Därutöver har Via ungdomsgårdens utrymmen till sitt förfogande. Stämningen vid Via är avslappnad bland såväl personal som deltagare. Dagen då vi besökte arbetsverkstaden regnade det ute och det planerade utomhusarbetet ställdes in; i brist på ersättande sysselsättning ägnade sig deltagarna därför åt att spela kort, surfa på internet eller sticka. Arbetsverkstaden Via har plats för sammanlagt tio deltagare, vid tidpunkten för vårt besök fanns fem deltagare på plats. År 2014 hade Via totalt 23 deltagare som kom till verkstaden främst på eget initiativ eller via AN-byrån. Deltagarna har antingen arbetsprövnings- eller rehabiliteringsavtal beroende på sin livssituation. Verkstadsperiodens längd kan variera från några månader till ett och ett halvt år. Via bedriver även en informations- och rådgivningstjänst för unga bosatta i Hangö – PointVia – som svarar på frågor som gäller studier, boende, arbete och välmående. PointVia är öppen alla vardagar kl. 8–16 och har även kvällsöppet varje torsdag kl. 17–20. Deltagarnas arbetsdag börjar kl. 9.00 och slutar kl. 14.00. Om någon av deltagarna, utan giltig orsak, försenar sig ombeds hen åka hem och får då heller ingen ekonomisk ersättning för den arbetsdagen. Till det regelbundna veckoprogrammet hör dagligen en gemensam lunch, motion två dagar i veckan och städning varje fredag. Den gemensamma lunchen är gratis för deltagarna och tillreds i tur och ordning av två av verkstadens deltagare. Några gånger i veckan ombeds deltagarna skriva dagbok om sin dag, sina tankar och sina insikter. I och med att dagböckerna inte behandlas vare sig individuellt eller i grupp kan de ses som privata. Personalen kan dock ta del av texterna och ser dem som en form av utvärdering av verksamheten. Det övriga programmet vid Via utgörs främst av beställningsarbeten som kommer från någon av stadens enheter, lokala företag eller privatpersoner. Dessa arbeten kan exempelvis vara flyttningar och mindre renoverings- eller trädgårdsarbeten. Via debiterar kunderna 8 € per deltagare och timme för utfört arbete. Syftet med beställningsarbetena är att deltagarna ska lära sig nya praktiska färdigheter och dessutom få arbetserfarenhet från olika branscher. Personalen konstaterar dock att Via inte kan garantera att tidtabellen och kvaliteten på det utförda arbetet motsvarar kundernas förväntningar, vilket resulterat i att Via ibland varit tvungen att tacka nej till inkomna beställningar. Det här i sin tur har medfört att Via inte alltid kunnat erbjuda sina deltagare tillräckligt med meningsfull sysselsättning. Via är en tvåspråkig verkstad, men språkkunskaperna bland personalen och deltagarna varierar. I personalen finns en person som har svenska som modersmål; de två övriga förstår svenska men talar hellre finska. Majoriteten av deltagarna har finska som modersmål; år 2014 var ca ⅘ av alla deltagare finskspråkiga. När vi besökte Via var alla deltagare finskspråkiga, vilket innebar att all kommunikation vid verkstaden gick på finska. Personalen tillstår att det kan vara utmanande ifall någon deltagare inte alls förstår finska, eftersom personalen i praktiken talar finska både med deltagarna och sinsemellan. Å andra sidan poängterar personalen att det nästan alltid finns någon vid verkstaden, det må vara en annan deltagare eller någon i personalen, som kan översätta till svenska om behov därav skulle finnas. 

2.3.2 Personal, arbetsuppgifter och internt samarbete

Vid Via arbetar en verksamhetsledare, en individuell handledare och en yrkesledare. Verksamhetsledaren och den individuella handledaren är båda samhällspedagoger och yrkesledaren är idrottsinstruktör till utbildningen. Bland de anställda är det endast verksamhetsledaren som har en tillsvidare anställning. Den individuella handledaren är anställd på projektpengar, och har för tillfället ett ettårigt arbetsavtal. Vid vårt besök var yrkesledaren sjukledig och vikarien hade ett två månader långt arbetsavtal, med en eventuell möjlighet till förlängning. Personalen konstaterar att osäkerheten och bristen på kontinuitet i anställningarna utgör en ständig påfrestning i det dagliga arbetet. Till verksamhetsledarens främsta arbetsuppgifter hör att koordinera arbetet och utveckla verksamheten vid Via. Därtill representerar hon Via i olika nätverksmöten och ansvarar för det tvärsektoriella arbetet. Den individuella handledaren ansvarar för att handleda matlagningen och städningen, stöda praktikanterna i kontakten till andra aktörer, ge rådgivning åt unga via tjänsten PointVia, göra skolbesök samt representera Via vid nätverksmöten. Yrkesledaren handleder deltagarna i det praktiska arbetet. Personalen vid Via har inga regelbundna personalmöten, men har möjlighet att varje dag efter kl. 14, då deltagarna gått hem, diskutera aktuella ärenden som berör deltagarna och verksamheten. Den uppsökande ungdomsarbetaren arbetar inom samma sektor som Vias personal och båda parter uppger att samarbetet mellan dem är välfungerande. 

 

VÄRT ATT NOTERA

• Vid Via råder en strikt policy gällande ankomsttider: Om deltagarna kommer för sent ombeds de åka hem och erhåller inte någon ersättning för arbetsdagen.

• Deltagarna skriver dagbok några dagar i veckan bl.a. om sina tankar om verksamheten. Personalen hoppas kunna använda dagböckerna för att utvärdera verksamheten.

• Deltagarna utför en del beställningsarbeten. För dem debiteras 8 € i timmen per deltagare. De inkomna medlen går till Vias eget konto.

• Personalen menar att verksamheten kräver en viss mognad och målinriktade arbetsinsatser och passar därför bäst för deltagare som fyllt 18 år.

• I verksamheten ingår en informations- och rådgivningstjänst för unga, PointVia, som är öppen alla vardagar kl. 8–16 och torsdagar även kl. 17–20.

• Via har ett välfungerande samarbete med staden när det gäller utbyte av utrymmen och resurser. Exempelvis delar Via utrymmen och bil med ungdomsbyrån. Likaså kan deltagarna delta i kurser som hålls på vuxenenhetens arbetsverkstad.

• En gång i veckan träffas all personal inom ungdomsarbetet i Hangö för att diskutera den kommande veckans verksamhet. • Bristen på kontinuitet i personalens arbetsavtal medför att verksamheten blir svår att planera och utgör även i andra avseenden en påfrestning för personalen vilket syns i det dagliga arbetet.

Verkstadens hemsidor:  http://www.hanko.fi/sv/tjanster/ungdom/ungdomsverkstaden_via