Beskrivning av verksamheten

- Uppdaterad 31 maj 2016

2.13.1 Beskrivning av verksamheten
Den svenskspråkiga verkstaden Föregångarna, som bedrivs i regi av tredje sektorn14, är beläget invid Vasa torg. Föregångarna har sedan år 2000 erbjudit sina tjänster till personer i alla åldrar, 16–65-år, som saknar sysselsättning och är bosatta i Vasa med omnejd. Föregångarnas stiliga och rymliga utrymmen finns i fjärde våningen och omfattar samtalsrum, sociala utrymmen, datasal, kök, hobbyrum och personalens arbetsrum. På Föregångarnas hemsida står det att verkstaden bjuder på ”gemenskap och mycket humor”. Det går inte att ta miste på den påtagligt positiva stämningen som råder vid Föregångarna, där både personal och deltagare förefaller att stortrivas. Fr.o.m. januari 2015 består Föregångarna av tre15 olika verksamhetsformer med sammanlagt ett 40-tal platser – Karriärträning (8–12 platser), Jobbsökarsidan (15–25 platser) och RAMP (max 10 platser). Verksamheten vid karriärträningen och jobbsökarsidan riktar sig till alla åldrar medan RAMP riktar sig specifikt till unga deltagare i åldern 16–29 år. Vid tidpunkten för våra besök fanns det gott om deltagare på plats vid de tre verksamhetsformerna16. Uppemot hälften av deltagarna vid Föregångarna har självmant kommit till verkstaden, de övriga kommer främst via det uppsökande ungdomsarbetet eller via skolan. Avtalsformerna vid Föregångarna är varierande. För tillfället är det endast deltagarna i Karriärträningen som har möjlighet att få avtal via AN-byrån. Därtill har tio deltagare per år rehabiliteringsavtal via socialbyrån i Vasa. De övriga deltagarna har inte något officiellt avtal. Däremot ingår alla deltagare ett individuellt avtal med Föregångarna, som skrivs när de påbörjar sin verkstadsperiod, i vilken målet med verkstadsperioden definieras. Inför framtiden hoppas verksamhetsledaren att alla deltagare ska ha rätt att ingå avtal med AN-byrån. Den 20 (eller 40) dagar långa Karriärträningen riktar sig till alla åldrar och ger deltagarna grundläggande färdigheter i arbetssökning, såsom att skriva CV och delta i fiktiva arbetsintervjuer. I och med att karriärträningen är tidsbegränsad har den även, till skillnad från de övriga verksamhetsformerna, ett tydligt start- och slutdatum. År 2015 ordnas sju Karriärträningskurser, tre på våren och fyra på hösten. Personalen konstaterar att en styrka i Karriärträningen är den sto
14  Tidigare Svenska folkskolans vänner (SFV) och från och med hösten 2015 av Folkhälsan. 15  Tidigare fanns även verkstaden Bryggan som fungerade som ett 10:e skolår. Dess verksamhet har nu flyttat tillbaka till skolväsendet. 16  I och med att Föregångarna består av tre verkstäder och några av dem arbetar såväl med unga som med vuxna kunde vi inte på rak arm slå fast hur många unga deltagare som fanns på plats under vårt besök. 
En presentation av 13 arbetsverkstäder för unga i Svenskfinland 47
2 De 13 arbetsverkstäderna i alfabetisk ordning
ra åldersspridningen bland deltagarna och menar att yngre har mycket att lära sig av äldre och vice versa. Efter Karriärträningen har deltagarna möjlighet att flytta över till Jobbsökarsidan, där fokus ligger på att hitta en praktik-/ eller arbetsplats. Till jobbsökarsidans verksamhet hör också föreläsningar, företagsbesök, utflykter och kreativa projekt. Verksamheten vid RAMP riktar sig till yngre, under 30-åriga, deltagare som studerar eller har studier i sikte. Deltagarna vid RAMP gör, tillsammans med handledarna, upp en individuell plan som omfattar både studier och livshantering. Verkstadsdagens och -veckans längd varierar beroende på de individuella överenskommelserna mellan deltagaren och Föregångarna, verkstaden är dock öppen alla vardagar kl. 9.00–15.00. Veckoprogrammet vid Föregångarna är välplanerat. Varje dag ordnas två gemensamma samlingar, den första genast på morgonen kl. 9.00, den andra genast efter lunch kl. 12.30. Alla deltagare och personalen deltar i båda samlingarna och verksamhetsledaren utgår ifrån att alla alltid är i tid. Därtill är det städdag varje fredag då alla närvarande, såväl deltagare som personal, städar de gemensamma utrymmena. Deltagarna vid karriärträningen och jobbsökarsidan tillreder dessutom en gemensam lunch varje onsdag som bekostas av Föregångarna. Nytt fr.o.m. mars 2015 är gruppen All Stars som består av deltagare från jobbsökarsidan och de deltagare från RAMP som inte har studier för tillfället. Gruppen All Stars har gemensamt program tisdag och torsdag såsom företagsbesök eller föreläsningar. Ibland ordnas även gemensamt program för alla deltagare vid Föregångarna, sådant program kan exempelvis vara utflykter eller biobesök. Föregångarna är en svenskspråkig verkstad, hela personalen och majoriteten av deltagarna har svenska som modersmål. Den senaste tiden har dock antalet deltagare med invandrarbakgrund ökat. Detta har aktualiserat behovet av exempelvis tolk och översättning av material. Tillsvidare har Föregångarna löst situationen så att andra deltagare hjälpt till och säkerställt att de som inte nödvändigtvis förstår svenska ändå kunnat ta till sig de givna instruktionerna. 
2.13.2 Personal, arbetsuppgifter och internt samarbete Vid Föregångarna arbetar totalt tio personer; en verksamhetsledare, fem handledare – varav en socialhandledare och en pedagogisk handledare – två vägledare – av vilka den ena studievägledare, en karriärtränare – samt en ekonom med handledaruppgifter. Personalen är högutbildad, bland dem finns flera Politicies magistrar, en Pedagogie magister, en ekonomie magister och en socionom. Den nuvarande verksamhetsledaren har börjat på Föregångarna som handledare år 2006 för att fr.o.m. år 2013 överta rodret för verksamheten. Han har ett brett ar
En presentation av 13 arbetsverkstäder för unga i Svenskfinland48
2 De 13 arbetsverkstäderna i alfabetisk ordning
betsgrepp, vilket å ena sidan innebär ansvar för budgetering och strategiplanering, å andra sidan inkluderar en nära kontakt till det dagliga arbetet vid verkstaden. Till exempel noterade vi under vårt besök att han deltog i den gemensamma veckostädningen. Handledarnas uppgifter skiljer sig något från varandra. Även om samtliga handledare stöder varandra har de sina egna ansvarsområden; sålunda ansvarar exempelvis socialhandledaren vid jobbsökarsidan även för att ge deltagare individuellt stöd i hantering av ångest, liksom ekonomen erbjuder individuell ekonomisk rådgivning åt deltagarna. Vägledarnas arbetsuppgifter motsvarar delvis dem som uppsökande ungdomsarbetare har vid andra arbetsverkstäder. Vägledarna sprider kontinuerligt och systematiskt information om Föregångarna vid utbildningsenheter, uppbåd och rekryteringsevenemang; år 2014 nåddes ungefär 1200 unga. Därtill arbetar vägledarna mera ingående med unga, exempelvis erbjuder de studiehandledning och personlig rådgivning, år 2014 uppgick denna grupp till drygt 120 personer. Personalen börjar arbetsdagen med en halvtimmes gemensam samling, där aktuella händelser och dagens program presenteras; personalens samarbete förefaller vara välfungerande. 
• Deltagarnas arbetsdag börjar alltid punktligt kl. 9.00 med en gemensam samling, som är faktainriktad (snarare än informell och social). • Föregångarna ställer tydliga krav; förutom punktlighet förväntas t.ex. deltagarna på jobbsökarsidan söka ett visst antal arbetsplatser under sin verkstadsperiod. • Verksamheten vid de tre verksamhetsformerna har tydligt definierade syften. • Verksamheten vid Föregångarna är en slussverksamhet där den primära målsättningen är att slussa deltagarna vidare till utbildning och arbete. • Hela personalen samlas dagligen kl. 8.30 för en gemensam genomgång av dagen och aktuella händelser. • Personalen ter sig väl sammansvetsad och stämningen är uppenbart varm och välkomnande med ett stort engagemang och intresse för deltagarna och deras livssituation. • Personalen har tydliga arbetsuppgifter där de specialiserat sig på olika frågeställningar, såsom socialt och personligt stöd respektive att hitta och ansöka om arbetsplatser. 
VÄRT ATT NOTERA
VASA
En presentation av 13 arbetsverkstäder för unga i Svenskfinland 49
2 De 13 arbetsverkstäderna i alfabetisk ordning
• Föregångarnas verksamhetsledare ansvarar för de administrativa uppgifterna men är klart aktiv också på verkstadsgolvet och känner bra till deltagarna. • Regelrätta uppsökande ungdomsarbetare som rör sig ute på fältet för att individuellt möta unga finns inte vid Föregångarna. Däremot sprider vägledarna, på ett föredömligt sätt, regelbundet och systematiskt information om verksamheten bland annat vid skolor och uppbåd. • Föregångarnas ekonom hjälper även deltagarna med planering av personlig ekonomi. • Föregångarna är en omtyckt arbetsplats och när de senast år 2013 lediganslog en tjänst sökte hela 107 personer jobbet. Också utbildningsnivån är hög inom personalen. • Deltagarna vid Föregångarna utgör en mycket blandad grupp i och med den stora åldersspridningen; 16–65-åringar. • Flera deltagare vid Föregångarna saknar avtal och kommer till verkstaden eftersom de trivs och känner att de är välkomna och kan få hjälp i olika frågor. • Iögonenfallande många deltagare (ca 50 %) kommer till Föregångarna på eget initiativ, i regel tipsade eller uppmuntrade av någon kompis eller bekant • Föregångarnas verksamhetsberättelse är informativ och väldisponerad. • Föregångarnas hemsida är välgjord. • (Studie)vägledarna håller på att utveckla ett uppföljningssystem, SIST, för att sålla fram överskådlig information om deltagarna i syftet att se vilka insatser som ger goda resultat. Intresset för att systematisera och förstå både deltagarna och betydelsen av de egna arbetsinsatserna är uttalad. • Verksamheten vid Föregångarna är ständigt aktivt under utveckling; T.ex. har en grupp ‘All Stars’ startat våren 2015, där deltagare från jobbsökarsidan och karriärträningen har mer gemensamt program än tidigare. • Ett antal invandrare har hittat till Föregångarna, vilket aktualiserat frågan om översättningen av instruktioner och verksamhetsbeskrivning till engelska. • AN-byrån i Vasa har fastslagit att deltagarna inte längre kan göra arbetsprövning vid Föregångarna, eftersom verkstaden inte klassas som en arbetsplats. Detta är en klar försämring och en tydlig skillnad till den förda politiken i övriga landet. 
Verkstadens hemsidor: http://www.foregangarna.fi/

2.13 Arbetsverkstaden i Vasa – Resurscentret Föregångarna

2.13.1 Beskrivning av verksamheten

Den svenskspråkiga verkstaden Föregångarna, som bedrivs i regi av tredje sektorn14, är beläget invid Vasa torg. Föregångarna har sedan år 2000 erbjudit sina tjänster till personer i alla åldrar, 16–65-år, som saknar sysselsättning och är bosatta i Vasa med omnejd. Föregångarnas stiliga och rymliga utrymmen finns i fjärde våningen och omfattar samtalsrum, sociala utrymmen, datasal, kök, hobbyrum och personalens arbetsrum. På Föregångarnas hemsida står det att verkstaden bjuder på ”gemenskap och mycket humor”. Det går inte att ta miste på den påtagligt positiva stämningen som råder vid Föregångarna, där både personal och deltagare förefaller att stortrivas. Fr.o.m. januari 2015 består Föregångarna av tre15 olika verksamhetsformer med sammanlagt ett 40-tal platser – Karriärträning (8–12 platser), Jobbsökarsidan (15–25 platser) och RAMP (max 10-20 platser). Verksamheten vid karriärträningen och jobbsökarsidan riktar sig till alla åldrar medan RAMP riktar sig specifikt till unga deltagare i åldern 16–29 år. Vid tidpunkten för våra besök fanns det gott om deltagare på plats vid de tre verksamhetsformerna16. Uppemot hälften av deltagarna vid Föregångarna har självmant kommit till verkstaden, de övriga kommer främst via det uppsökande ungdomsarbetet eller via skolan. Avtalsformerna vid Föregångarna är varierande. För tillfället är det endast deltagarna i Karriärträningen som har möjlighet att få avtal via AN-byrån. Därtill har tio deltagare per år rehabiliteringsavtal via socialbyrån i Vasa. De övriga deltagarna har inte något officiellt avtal. Däremot ingår alla deltagare ett individuellt avtal med Föregångarna, som skrivs när de påbörjar sin verkstadsperiod, i vilken målet med verkstadsperioden definieras. Inför framtiden hoppas verksamhetsledaren att alla deltagare ska ha rätt att ingå avtal med AN-byrån. Den 20 (eller 40) dagar långa Karriärträningen riktar sig till alla åldrar och ger deltagarna grundläggande färdigheter i arbetssökning, såsom att skriva CV och delta i fiktiva arbetsintervjuer. I och med att karriärträningen är tidsbegränsad har den även, till skillnad från de övriga verksamhetsformerna, ett tydligt start- och slutdatum. År 2015 ordnas sju Karriärträningskurser, tre på våren och fyra på hösten. Personalen konstaterar att en styrka i Karriärträningen är den stora åldersspridningen bland deltagarna och menar att yngre har mycket att lära sig av äldre och vice versa. Efter Karriärträningen har deltagarna möjlighet att flytta över till Jobbsökarsidan, där fokus ligger på att hitta en prövnings-/ eller arbetsplats. Till jobbsökarsidans verksamhet hör också föreläsningar, företagsbesök, utflykter och kreativa projekt. Verksamheten vid RAMP riktar sig till yngre, under 30-åriga, deltagare som studerar eller har studier i sikte. Deltagarna vid RAMP gör, tillsammans med handledarna, upp en individuell plan som omfattar både studier och livshantering. Verkstadsdagens och -veckans längd varierar beroende på de individuella överenskommelserna mellan deltagaren och Föregångarna, verkstaden är dock öppen alla vardagar kl. 9.00–15.00. Veckoprogrammet vid Föregångarna är välplanerat. Varje dag ordnas två gemensamma samlingar, den första genast på morgonen kl. 9.00, den andra genast efter lunch kl. 12.30. Alla deltagare och personalen deltar i båda samlingarna och verksamhetsledaren utgår ifrån att alla alltid är i tid. Därtill är det städdag varje torsdag då alla närvarande, såväl deltagare som personal, städar de gemensamma utrymmena. Deltagarna vid RAMP tillreder dessutom en gemensam lunch varje onsdag som bekostas av Föregångarna. Nytt fr.o.m. mars 2015 är gruppen All Stars som består av deltagare från jobbsökarsidan och de deltagare från RAMP som inte har studier för tillfället. Gruppen All Stars har gemensamt program tisdag och torsdag såsom företagsbesök eller föreläsningar. Ibland ordnas även gemensamt program för alla deltagare vid Föregångarna, sådant program kan exempelvis vara utflykter eller biobesök. Föregångarna är en svenskspråkig verkstad, hela personalen och majoriteten av deltagarna har svenska som modersmål. Den senaste tiden har dock antalet deltagare med invandrarbakgrund ökat. Detta har aktualiserat behovet av exempelvis tolk och översättning av material. Tillsvidare har Föregångarna löst situationen så att andra deltagare hjälpt till och säkerställt att de som inte nödvändigtvis förstår svenska ändå kunnat ta till sig de givna instruktionerna. 

2.13.2 Personal, arbetsuppgifter och internt samarbete

Vid Föregångarna arbetar totalt tio personer; en verksamhetsledare, fem handledare – varav en socialhandledare och en pedagogisk handledare – två vägledare – av vilka den ena studievägledare, en karriärtränare – samt en ekonom med handledaruppgifter. Personalen är högutbildad, bland dem finns flera Politicies magistrar, en Pedagogie magister, en ekonomie magister och en socionom. Den nuvarande verksamhetsledaren har börjat på Föregångarna som handledare år 2006 för att fr.o.m. år 2013 överta rodret för verksamheten. Han har ett brett ar betsgrepp, vilket å ena sidan innebär ansvar för budgetering och strategiplanering, å andra sidan inkluderar en nära kontakt till det dagliga arbetet vid verkstaden. Till exempel noterade vi under vårt besök att han deltog i den gemensamma veckostädningen. Handledarnas uppgifter skiljer sig något från varandra. Även om samtliga handledare stöder varandra har de sina egna ansvarsområden; sålunda ansvarar exempelvis socialhandledaren vid jobbsökarsidan även för att ge deltagare individuellt stöd i hantering av ångest, liksom ekonomen erbjuder individuell ekonomisk rådgivning åt deltagarna. Vägledarnas arbetsuppgifter motsvarar delvis dem som uppsökande ungdomsarbetare har vid andra arbetsverkstäder. Vägledarna sprider kontinuerligt och systematiskt information om Föregångarna vid utbildningsenheter, uppbåd och rekryteringsevenemang; år 2014 nåddes ungefär 1200 unga. Därtill arbetar vägledarna mera ingående med unga, exempelvis erbjuder de studiehandledning och personlig rådgivning, år 2014 uppgick denna grupp till drygt 120 personer. Personalen börjar arbetsdagen med en halvtimmes gemensam samling, där aktuella händelser och dagens program presenteras; personalens samarbete förefaller vara välfungerande. 

 

VÄRT ATT NOTERA

• Deltagarnas arbetsdag börjar alltid punktligt kl. 9.00 med en gemensam samling, som är faktainriktad (snarare än informell och social).

• Föregångarna ställer tydliga krav; förutom punktlighet förväntas t.ex. deltagarna på jobbsökarsidan söka ett visst antal arbetsplatser under sin verkstadsperiod.

• Verksamheten vid de tre verksamhetsformerna har tydligt definierade syften.

• Verksamheten vid Föregångarna är en slussverksamhet där den primära målsättningen är att slussa deltagarna vidare till utbildning och arbete. Verksamheten har tydligt definierade syften

• Hela personalen samlas dagligen kl. 8.30 för en gemensam genomgång av dagen och aktuella händelser.

• Personalen ter sig väl sammansvetsad och stämningen är uppenbart varm och välkomnande med ett stort engagemang och intresse för deltagarna och deras livssituation.

• Personalen har tydliga arbetsuppgifter där de specialiserat sig på olika frågeställningar, såsom socialt och personligt stöd respektive att hitta och ansöka om arbetsplatser. 

• Föregångarnas verksamhetsledare ansvarar för de administrativa uppgifterna men är klart aktiv också på verkstadsgolvet och känner bra till deltagarna.

• Det uppsökande ungdomsarbetet vid Föregångarna är väl etablerat och nyckelorden för arbetet är information, rådgivning och vägledning. Det primära målet med det uppsökande ungdomsarbetet är att förstärka de ungas möjligheter och tillgång till utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Vägledarna träffar och informerar systematiskt ungdomar på olika stadier i skolorna samt på uppbåden om verksamheten.  

 • Individuella samtal med socialhandledaren på RF stöder deltagarnas process att komma vidare med studier eller arbetssökningen.

• Föregångarna har ett välfungerande och brett samarbete med skolor, från högstadier upp till tredje stadiet. Med andra stadiets läroinrättningar har Föregångarna samarbetsavtal vilket möjliggör utstationering av den studerande till RAMP. I praktiken innebär detta att den studerande kommer till Föregångarna och får där stöd och handledning i sina studier. Allt studiematerial levereras av skolan. 

 

• Föregångarnas ekonom hjälper även deltagarna med planering av personlig ekonomi.

• Föregångarna är en omtyckt arbetsplats och när de senast år 2013 lediganslog en tjänst sökte hela 107 personer jobbet. Också utbildningsnivån är hög inom personalen.

• Deltagarna vid Föregångarna utgör en mycket blandad grupp i och med den stora åldersspridningen; 16–65-åringar.

• Flera deltagare vid Föregångarna saknar avtal och kommer till verkstaden eftersom de trivs och känner att de är välkomna och kan få hjälp i olika frågor.

• Iögonenfallande många deltagare (ca 50 %) kommer till Föregångarna på eget initiativ, i regel tipsade eller uppmuntrade av någon kompis eller bekant. Till verkstaden kommer personer (16- 65 år) på konsultationer/diskussion och får vägledning och hjälp i olika frågor.

• Föregångarnas verksamhetsberättelse är informativ och väldisponerad.

• Föregångarnas hemsida är välgjord.

• (Studie)vägledarna håller på att utveckla ett uppföljningssystem, SIST, för att sålla fram överskådlig information om deltagarna i syftet att se vilka insatser som ger goda resultat. Intresset för att systematisera och förstå både deltagarna och betydelsen av de egna arbetsinsatserna är uttalad.

• Verksamheten vid Föregångarna är ständigt aktivt under utveckling; T.ex. har en grupp ‘All Stars’ startat våren 2015, där deltagare från jobbsökarsidan och karriärträningen har mer gemensamt program än tidigare.

• Ett antal invandrare har hittat till Föregångarna, vilket aktualiserat frågan om översättningen av instruktioner och verksamhetsbeskrivning till engelska.

• AN-byrån i Vasa har fastslagit att deltagarna inte längre kan göra arbetsprövning vid Föregångarna, eftersom verkstaden inte klassas som en arbetsplats. Detta är en klar försämring och en tydlig skillnad till den förda politiken i övriga landet. 

Verkstadens hemsidor: http://www.foregangarna.fi/

---

Noter

14)  Tidigare Svenska folkskolans vänner (SFV) och från och med hösten 2015 av Folkhälsan.

15)  Tidigare fanns även verkstaden Bryggan som fungerade som ett 10:e skolår. Dess verksamhet har nu flyttat tillbaka till skolväsendet.

16)  I och med att Föregångarna består av tre verkstäder och några av dem arbetar såväl med unga som med vuxna kunde vi inte på rak arm slå fast hur många unga deltagare som fanns på plats under vårt besök.