Beskrivning av verksamheten

 

2.11 Arbetsverkstaden i Raseborg – Koi och Fixar Malte 
2.11.1 Beskrivning av verksamheten År 2012 grundades arbetsverkstaden i Raseborg som ligger en dryg kilometer från Karis tågstation och underlyder social- och hälsovårdssektorn. I samma byggnad som arbetsverkstaden finns vuxenenhetens verkstad, med vilken arbetsverkstaden delar slöjdsal, kök och hobbyrum. Utöver de gemensamma utrymmena har arbetsverkstaden egna sociala utrymmen där deltagarna kan samtala med sina handledare, söka upp information på en dator eller bara umgås. Under vårt besök vid arbetsverkstaden verkade stämningen vara avslappnad bland både deltagare och personal. Deltagarna föreföll sysselsätta sig med det de ville; en del spelade kort, en handarbetade och de övriga satt i soffan och småpratade. Arbetsverkstaden i Raseborg består av två verksamhetsformer, Koi och Fixar-Malte, med plats för 23 deltagare vardera. Deltagarna kommer i allmänhet via AN-byrån och har rehabiliteringsavtal. Verkstaden Koi riktar sig specifikt till unga i åldern 16–29 år och erbjuder en ganska kravlös tillvaro, medan Fixar-Malte erbjuder personer i åldern 21–55 år möjligheten att utföra praktiska arbeten såsom trädgårdsarbeten och mindre renoveringar. Vid tidpunkten för vårt besök fanns sju unga deltagare på plats som alla var inskrivna vid Koi. Verkstadsperiodens längd kan variera men räcker i allmänhet tre månader. Deltagarna är på plats två till fem dagar i veckan – enligt överenskommelse – och fyra timmar per dag. Deltagarna kan välja om de vill komma till morgonpasset, som börjar kl. 8 eller 9, eller till eftermiddagspasset, som börjar kl. 11. Personalen uppmuntrar deltagarna att meddela om de blir försenade men uppger sig vara ganska flexibel när det gäller deltagarnas ankomsttid. Vid Koi finns inga strikta krav på deltagarna gällande arbetsuppgifter. Detta eftersom personalen betonar vikten av motivation och anser att att den ska komma från deltagarna själva. Till det regelbundna veckoprogrammet hör en gemensam lunch tre dagar i veckan, som deltagarna debiterar 2 € för. Lunchen tillreds av vuxenenhetens deltagare och frivilliga deltagare från Koi. När vi besökte verkstaden deltog en av deltagarna i matlagningen. Varje onsdag erbjuds möjlighet till motion. Att delta i motionen är frivilligt men alla deltagare förväntas infinna sig. Deltagarna kan, om de så önskar, delta i verkstadsarbetet vid Fixar-Malte, där uppgifterna primärt utgörs av olika hantverk, mindre renoveringar eller säsongsarbeten i trädgården. Arbetsverkstaden i Raseborg är tvåspråkig. År 2014 var fördelningen mellan svensk- och finskspråkiga deltagare relativt jämn. Alla i personalen behärskar båda inhemska språken och talar antingen svenska eller finska beroende på deltagarnas modersmål. Personalen anser att kommunikationen fungerar pro
En presentation av 13 arbetsverkstäder för unga i Svenskfinland42
2 De 13 arbetsverkstäderna i alfabetisk ordning
blemfritt och att tvåspråkigheten inte föranlett några svårigheter. Kommunikationen mellan deltagarna sker på vars och ens eget modersmål. I vissa avseenden har arbetsverkstaden till och med fungerat som en språkdusch för deltagarna. Vår bedömning är att båda inhemska språken beaktas och ges utrymme vid verkstaden.
2.11.2 Personal, arbetsuppgifter och internt samarbete Vid Koi arbetar en verksamhetsledare och fyra handledare. Bland de anställda finns en socionom, en snickare, en mentalvårdare och en idrottsinstruktör. Verksamhetsledaren har arbetat vid arbetsverkstaden sedan år 2012. Till verksamhetsledaren arbetsuppgifter hör bland annat att sköta det administrativa arbetet, planera budgeten och sköta kontakten till samarbetsparter. Därmed är verksamhetsledaren inte aktivt med i det dagliga verkstadsarbetet tillsammans med deltagarna. Till handledarnas främsta arbetsuppgifter hör att planera dagsprogrammet och att handleda deltagarna i deras arbetsuppgifter13. Handledarna träffas en gång i veckan för att diskutera aktuella ärenden gällande verksamhet och deltagare. I samma utrymmen som arbetsverkstaden fungerar även två uppsökande ungdomsarbetare, en socialarbetare och en sysselsättningskoordinator. Deltagarna kan, utan tidsreservering, knacka på hos dem ifall de önskar hjälp i frågor som rör t.ex. utbildning, arbete, boende och ekonomi. Verkstaden har även kontakt till en tjänsteman vid AN-byrå som besöker verkstaden när någon deltagare behöver förnya sitt avtal. 
13  Under år 2014 skedde en hel del byten inom personalen vid ungdomsverkstaden, främst på grund av att ett flertal tidsbundna anställningar löpte ut. Detta bidrog till att en del av handledarna under vårt besök ännu sökte sin roll och sitt arbetssätt. De ordinarie anställningarna har nu utökats och år 2015 fanns två ordinarie handledare vid Koi och två vid Fixar-Malte.
En presentation av 13 arbetsverkstäder för unga i Svenskfinland 43
2 De 13 arbetsverkstäderna i alfabetisk ordning
• Verksamheten bedrivs i två pass; ett morgonpass (som börjar kl. 8 eller 9) och ett eftermiddagspass (som börjar kl.11). • På väggen hängde ett schema över deltagarna och deras arbetstider. Därtill fanns information om vilken handledare som deltagaren i första hand skulle rikta sig till. Schemat hade dock inte uppdaterats på flera månader. • Personalen betonar att motivationen behöver komma från deltagarna själva, därför är inte heller veckoprogrammet detaljplanerat. • Deltagarna vid arbetsverkstaden har möjlighet att arbeta tillsammans med deltagarna vid vuxenenheten. • Trots att det i teorin fanns två verksamhetsformer verkade alla deltagare tillhöra verksamhetsformen Koi, för oss blev det oklart hur verksamheten vid Fixar Malte är uppbyggd. • Arbetsverkstaden har en egen gård där både unga och vuxna deltagare kan utföra trädgårdsarbete. Området var inte stort men hade en välvårdad trädgård med både blommor och några grönsaksodlingar. • Kommunikationen på verkstadsgolvet flöt smidigt både på finska och svenska. • Flera personalbyten har förekommit vilket satt sin prägel på kontinuiteten i arbetet.
Verkstadens hemsidor: http://www.raseborg.fi/rehabiliterande-arbetsverksamhet/ungdomsenhet/verkstader

2.11 Arbetsverkstaden i Raseborg – Koi och Fixar Malte 

2.11.1 Beskrivning av verksamheten

År 2012 grundades arbetsverkstaden i Raseborg som ligger en dryg kilometer från Karis tågstation och underlyder social- och hälsovårdssektorn. I samma byggnad som arbetsverkstaden finns vuxenenhetens verkstad, med vilken arbetsverkstaden delar slöjdsal, kök och hobbyrum. Utöver de gemensamma utrymmena har arbetsverkstaden egna sociala utrymmen där deltagarna kan samtala med sina handledare, söka upp information på en dator eller bara umgås. Under vårt besök vid arbetsverkstaden verkade stämningen vara avslappnad bland både deltagare och personal. Deltagarna föreföll sysselsätta sig med det de ville; en del spelade kort, en handarbetade och de övriga satt i soffan och småpratade. Arbetsverkstaden i Raseborg består av två verksamhetsformer, Koi och Fixar-Malte, med plats för 23 deltagare vardera. Deltagarna kommer i allmänhet via AN-byrån och har rehabiliteringsavtal. Verkstaden Koi riktar sig specifikt till unga i åldern 16–29 år och erbjuder en ganska kravlös tillvaro, medan Fixar-Malte erbjuder personer i åldern 21–55 år möjligheten att utföra praktiska arbeten såsom trädgårdsarbeten och mindre renoveringar. Vid tidpunkten för vårt besök fanns sju unga deltagare på plats som alla var inskrivna vid Koi. Verkstadsperiodens längd kan variera men räcker i allmänhet tre månader. Deltagarna är på plats två till fem dagar i veckan – enligt överenskommelse – och fyra timmar per dag. Deltagarna kan välja om de vill komma till morgonpasset, som börjar kl. 8 eller 9, eller till eftermiddagspasset, som börjar kl. 11. Personalen uppmuntrar deltagarna att meddela om de blir försenade men uppger sig vara ganska flexibel när det gäller deltagarnas ankomsttid. Vid Koi finns inga strikta krav på deltagarna gällande arbetsuppgifter. Detta eftersom personalen betonar vikten av motivation och anser att att den ska komma från deltagarna själva. Till det regelbundna veckoprogrammet hör en gemensam lunch tre dagar i veckan, som deltagarna debiterar 2 € för. Lunchen tillreds av vuxenenhetens deltagare och frivilliga deltagare från Koi. När vi besökte verkstaden deltog en av deltagarna i matlagningen. Varje onsdag erbjuds möjlighet till motion. Att delta i motionen är frivilligt men alla deltagare förväntas infinna sig. Deltagarna kan, om de så önskar, delta i verkstadsarbetet vid Fixar-Malte, där uppgifterna primärt utgörs av olika hantverk, mindre renoveringar eller säsongsarbeten i trädgården. Arbetsverkstaden i Raseborg är tvåspråkig. År 2014 var fördelningen mellan svensk- och finskspråkiga deltagare relativt jämn. Alla i personalen behärskar båda inhemska språken och talar antingen svenska eller finska beroende på deltagarnas modersmål. Personalen anser att kommunikationen fungerar problemfritt och att tvåspråkigheten inte föranlett några svårigheter. Kommunikationen mellan deltagarna sker på vars och ens eget modersmål. I vissa avseenden har arbetsverkstaden till och med fungerat som en språkdusch för deltagarna. Vår bedömning är att båda inhemska språken beaktas och ges utrymme vid verkstaden.

2.11.2 Personal, arbetsuppgifter och internt samarbete

Vid Koi arbetar en verksamhetsledare och fyra handledare. Bland de anställda finns en socionom, en snickare, en mentalvårdare och en idrottsinstruktör. Verksamhetsledaren har arbetat vid arbetsverkstaden sedan år 2012. Till verksamhetsledaren arbetsuppgifter hör bland annat att sköta det administrativa arbetet, planera budgeten och sköta kontakten till samarbetsparter. Därmed är verksamhetsledaren inte aktivt med i det dagliga verkstadsarbetet tillsammans med deltagarna. Till handledarnas främsta arbetsuppgifter hör att planera dagsprogrammet och att handleda deltagarna i deras arbetsuppgifter13. Handledarna träffas en gång i veckan för att diskutera aktuella ärenden gällande verksamhet och deltagare. I samma utrymmen som arbetsverkstaden fungerar även två uppsökande ungdomsarbetare, en socialarbetare och en sysselsättningskoordinator. Deltagarna kan, utan tidsreservering, knacka på hos dem ifall de önskar hjälp i frågor som rör t.ex. utbildning, arbete, boende och ekonomi. Verkstaden har även kontakt till en tjänsteman vid AN-byrå som besöker verkstaden när någon deltagare behöver förnya sitt avtal. 

 

VÄRT ATT NOTERA

• Verksamheten bedrivs i två pass; ett morgonpass (som börjar kl. 8 eller 9) och ett eftermiddagspass (som börjar kl.11).

• På väggen hängde ett schema över deltagarna och deras arbetstider. Därtill fanns information om vilken handledare som deltagaren i första hand skulle rikta sig till. Schemat hade dock inte uppdaterats på flera månader.

• Personalen betonar att motivationen behöver komma från deltagarna själva, därför är inte heller veckoprogrammet detaljplanerat. • Deltagarna vid arbetsverkstaden har möjlighet att arbeta tillsammans med deltagarna vid vuxenenheten.

• Trots att det i teorin fanns två verksamhetsformer verkade alla deltagare tillhöra verksamhetsformen Koi, för oss blev det oklart hur verksamheten vid Fixar Malte är uppbyggd.

• Arbetsverkstaden har en egen gård där både unga och vuxna deltagare kan utföra trädgårdsarbete. Området var inte stort men hade en välvårdad trädgård med både blommor och några grönsaksodlingar.

• Kommunikationen på verkstadsgolvet flöt smidigt både på finska och svenska.

• Flera personalbyten har förekommit vilket satt sin prägel på kontinuiteten i arbetet.

Verkstadens hemsidor: http://www.raseborg.fi/rehabiliterande-arbetsverksamhet/ungdomsenhet/verkstader 

---

Noter

13)  Under år 2014 skedde en hel del byten inom personalen vid ungdomsverkstaden, främst på grund av att ett flertal tidsbundna anställningar löpte ut. Detta bidrog till att en del av handledarna under vårt besök ännu sökte sin roll och sitt arbetssätt. De ordinarie anställningarna har nu utökats och år 2015 fanns två ordinarie handledare vid Koi och två vid Fixar-Malte.