Beskrivning av verksamheten

 

2.8 Arbetsverkstäderna i Lovisa – Start och Lilla Petters Gård 
2.8.1 Beskrivning av verksamheten 
Arbetsverkstaden i Lovisa grundades år 1995 och har idag tre separata kommunala verksamhetsformer, som alla lyder under utvecklingstjänsterna. Av de tre verksamhetsformerna11 riktar sig två – Startverkstaden och Lilla Petters Gård (LPG) – specifikt till unga personer som saknar sysselsättning. Båda verksamhetsformerna är belägna i centrum av staden, Startverkstaden i en separat tvårummare och LPG i samma byggnad som busstationen. Redan ytterdörren till LPG signalerar att verkstaden uppskattar kreativitet; dörrens handtag har ersatts av en enorm skiftnyckel. LPG:s stora utrymmen rymmer kök, hobbyrum, samlingsrum, en dunkel källare och deltagarnas eget kök; men är något oändamålsenliga i och med att de är uppdelade på tre plan. Stämningen vid LPG är avslappnad och deltagarna föreföll att, relativt självständigt, sysselsätta sig själva. Arbetsverkstadens två verksamhetsformer har sammanlagt 20 platser, åtta vid Startverkstaden och tolv vid LPG. När vi besökte LPG var fem deltagare på plats. Enligt personalen kommer en betydande andel av deltagarna till arbetsverkstaden på eget initiativ, efter att de hört om arbetsverkstaden av sina vänner och bekanta. De övriga deltagarna kommer främst via AN-byrån, socialbyrån eller det uppsökande ungdomsarbetet. Deltagarna har arbetsprövnings- eller rehabiliteringsavtal. Verkstadsperiodernas längd varierar men varar i medeltal i nio månader. Verksamhet vid Startverkstaden riktar sig till unga i åldern 15–25 år som av någon orsak inte kan delta i det mer praktiskt inriktade arbetet vid LPG. Startverkstaden erbjuder en lugn plats där den unga kan fundera över och planera sin framtid, liksom de kan få stöd med att hantera sin vardag. Alla deltagare vid såväl Startverkstaden som vid LPG har individuella arbetstider som infaller mellan kl. 8.30 och 14.00. Varje dag inleds med ett så kallat socialpedagogiskt morgonkaffe, vilket innebär att deltagarna uppmuntras att delta i den diskussion som personalen initierar om aktuella händelser. Till startverkstadens regelbundna veckoprogram hör även MUTU (”musta [minusta] tuntuu”, dvs. ”jag känner”) varje fredag, där deltagarna går igenom sina arbetsuppgifter och egna reflektioner från den gångna veckan. 
11  Den tredje verksamhetsformen, Akseli, är riktad till 23(25)–61-åringar, och har plats för 12 deltagare. 
En presentation av 13 arbetsverkstäder för unga i Svenskfinland 31
2 De 13 arbetsverkstäderna i alfabetisk ordning
Verksamheten vid Lilla Petters Gård riktar sig till 18–24-åringar. LPG erbjuder olika slag av praktisk sysselsättning: träarbete, möbelrestaurering, handarbete, pyssel och trädgårdsarbeten. Verkstaden har goda kontakter till stadens övriga enheter och tar emot beställningsarbeten från exempelvis daghem och seniorhem. Varje måndag tittar deltagarna på ett avsnitt av en samhällsdokumentär som de sedan diskuterar tillsammans. Tisdagarna är idrottsdag och deltagarna får då, förhållandevis fritt, välja den motionsform de föredrar. Varje torsdag städar deltagarna hela verkstaden och på fredagar ordnas även här MUTU. Också vid LPG ordnas socialpedagogiskt morgonkaffe, men endast en gång i veckan. Därtill tillreder deltagarna en gång i månaden en gemensam lunch, som är gratis för dem. Båda verksamhetsformerna är officiellt tvåspråkiga. Även om tre personer i personalen har svenska som modersmål varierar språkkunskaperna inom personalen ansenligt; alla talar finska, vilket också förefaller att vara det primära verksamhetsspråket vid verkstaden. Flera i personalen kommunicerar endast på finska; även under våra besök talade vi svenska men personalen svarade på finska. Också frågeformulär på svenska som vi delat ut till personalen under de svenskspråkiga ULA-dagarna har fått några beska kommentarer av en del av personalen i Lovisa: På finska har vi ombetts översätta frågorna till finska så att ”man förstår vad som frågas”. Personalen ser inte denna i praktiken enspråkigt finska miljön som ett problem. Utgångsantagandet är att alla deltagare nog, när det kommer till kritan, ändå förstår finska. Därtill konstateras att det faktum att det i personalen finns enstaka personer med svenska som modersmål garanterar att unga deltagare, om de så önskar, kan be om att få tala svenska och då även erhålla service på sitt modersmål. 
2.8.2 Personal, arbetsuppgifter och internt samarbete Vid arbetsverkstaden arbetar sammanlagt sju personer, varav en verksamhetsledare och tre arbets- och individuella handledare vid Startverkstaden samt en individuell handledare och två arbetshandledare vid LPG. Förutom dessa har Startverkstaden genom lönestöd kunnat anställa en assisterande handledare i sex månader. En i personalen har högre högskoleutbildning, en har yrkeshögskoleutbildning och alla de övriga har utbildning på andra stadiet. Vid tidpunkten för vårt besök var verksamhetsledaren studieledig och hennes uppgifter sköttes av en vikarie; möjligt är att det här kom att påverka vår helhetsbild av verksamheten. 
En presentation av 13 arbetsverkstäder för unga i Svenskfinland32
2 De 13 arbetsverkstäderna i alfabetisk ordning
Verksamhetsledaren ansvarar för verksamheten vid Lovisas alla tre verksamhetsformer och till hens arbetsuppgifter hör primärt administration. De tre arbets- och individuella handledarna vid Startverkstaden, som delar på en heltidstjänst, har alla tidsbundna kontrakt och ansvarar tillsammans för handledningen av deltagarna i Startverkstaden. Handledarna vid LPG har alla heltidstjänster och tillsvidare anställningar. LPG:s individuella handledare stöder deltagarna i kontakten till andra aktörer och de två arbetshandledarna handleder deltagarna i det praktiska arbetet. Handledarna har möten flera dagar i veckan efter att deltagarna gått hem. En gång i månaden har hela personalen möte för att behandla administrativa ärenden. En dag i månaden har handledarna en utbildningsdag när det dagliga arbetet vid verkstaden sköts av de uppsökande ungdomsarbetarna. Personalen har även ett aktivt samarbete med Lovisas tre uppsökande ungdomsarbetare. 
En presentation av 13 arbetsverkstäder för unga i Svenskfinland 33
2 De 13 arbetsverkstäderna i alfabetisk ordning
(gäller endast Lilla Petters Gård) 
• Lilla Petters Gård (LPG) är en kreativ miljö med möjligheter till olika slag av sysselsättning. Bland annat har deltagarna varit med om att planera och inreda verkstadsutrymmena. • Personalen konstaterar att många av deltagarna är skoltrötta och menar att det därför är viktigt att verksamheten inte upplevs som ”skolaktig”. Verksamheten bygger därmed långt på frivillighet (Jfr: att utgå från förväntningar och krav). • Vid inskrivningen erbjuds deltagarna en frivillig hälsokontroll, som alla deltagare brukar ta del av. • Personalen gör en egen individuell mapp åt varje deltagare, i vilken de samlar viktig information såsom intyg, hyresavtal och andra dokument som varit aktuella under deltagarens verkstadsperiod. • Alla deltagare får en egen USB-minnessticka, där all grundläggande information om studier och arbete är samlad. • En dag i månaden har handledarna en utbildningsdag när det dagliga arbetet sköts av vikarier (i regel de uppsökande ungdomsarbetarna). • I de avgränsande utrymmena vid busstationen finns en stor glasvitrin där olika handarbeten som gjorts i verkstaden är utställda. En del av sakerna är till salu och ger verkstaden en liten extrainkomst. • Verksamhetsberättelsen är omfattande, informativ och välstrukturerad. • Facebooksidorna är i flitigt bruk men enbart på finska. • Verkstaden förefaller inte att aktivt uppmärksamma språkaspekter i sin verksamhet. 
Verkstadens hemsidor:  http://www.loviisa.fi/fi/palvelut/sosiaalijaterveyspal/tyopajatoiminta

2.8 Arbetsverkstäderna i Lovisa – Start och Lilla Petters Gård 

2.8.1 Beskrivning av verksamheten 

Arbetsverkstaden i Lovisa grundades år 1995 och har idag tre separata kommunala verksamhetsformer, som alla lyder under utvecklingstjänsterna. Av de tre verksamhetsformerna11 riktar sig två – Startverkstaden och Lilla Petters Gård (LPG) – specifikt till unga personer som saknar sysselsättning. Båda verksamhetsformerna är belägna i centrum av staden, Startverkstaden i en separat tvårummare och LPG i samma byggnad som busstationen. Redan ytterdörren till LPG signalerar att verkstaden uppskattar kreativitet; dörrens handtag har ersatts av en enorm skiftnyckel. LPG:s stora utrymmen rymmer kök, hobbyrum, samlingsrum, en dunkel källare och deltagarnas eget kök; men är något oändamålsenliga i och med att de är uppdelade på tre plan. Stämningen vid LPG är avslappnad och deltagarna föreföll att, relativt självständigt, sysselsätta sig själva. Arbetsverkstadens två verksamhetsformer har sammanlagt 20 platser, åtta vid Startverkstaden och tolv vid LPG. När vi besökte LPG var fem deltagare på plats. Enligt personalen kommer en betydande andel av deltagarna till arbetsverkstaden på eget initiativ, efter att de hört om arbetsverkstaden av sina vänner och bekanta. De övriga deltagarna kommer främst via AN-byrån, socialbyrån eller det uppsökande ungdomsarbetet. Deltagarna har arbetsprövnings- eller rehabiliteringsavtal. Verkstadsperiodernas längd varierar men varar i medeltal i nio månader. Verksamhet vid Startverkstaden riktar sig till unga i åldern 15–25 år som av någon orsak inte kan delta i det mer praktiskt inriktade arbetet vid LPG. Startverkstaden erbjuder en lugn plats där den unga kan fundera över och planera sin framtid, liksom de kan få stöd med att hantera sin vardag. Alla deltagare vid såväl Startverkstaden som vid LPG har individuella arbetstider som infaller mellan kl. 8.30 och 14.00. Varje dag inleds med ett så kallat socialpedagogiskt morgonkaffe, vilket innebär att deltagarna uppmuntras att delta i den diskussion som personalen initierar om aktuella händelser. Till startverkstadens regelbundna veckoprogram hör även MUTU (”musta [minusta] tuntuu”, dvs. ”jag känner”) varje fredag, där deltagarna går igenom sina arbetsuppgifter och egna reflektioner från den gångna veckan. 

Verksamheten vid Lilla Petters Gård riktar sig till 18–24-åringar. LPG erbjuder olika slag av praktisk sysselsättning: träarbete, möbelrestaurering, handarbete, pyssel och trädgårdsarbeten. Verkstaden har goda kontakter till stadens övriga enheter och tar emot beställningsarbeten från exempelvis daghem och seniorhem. Varje måndag tittar deltagarna på ett avsnitt av en samhällsdokumentär som de sedan diskuterar tillsammans. Tisdagarna är idrottsdag och deltagarna får då, förhållandevis fritt, välja den motionsform de föredrar. Varje torsdag städar deltagarna hela verkstaden och på fredagar ordnas även här MUTU. Också vid LPG ordnas socialpedagogiskt morgonkaffe, men endast en gång i veckan. Därtill tillreder deltagarna en gång i månaden en gemensam lunch, som är gratis för dem. Båda verksamhetsformerna är officiellt tvåspråkiga. Även om tre personer i personalen har svenska som modersmål varierar språkkunskaperna inom personalen ansenligt; alla talar finska, vilket också förefaller att vara det primära verksamhetsspråket vid verkstaden. Flera i personalen kommunicerar endast på finska; även under våra besök talade vi svenska men personalen svarade på finska. Också frågeformulär på svenska som vi delat ut till personalen under de svenskspråkiga ULA-dagarna har fått några beska kommentarer av en del av personalen i Lovisa: På finska har vi ombetts översätta frågorna till finska så att ”man förstår vad som frågas”. Personalen ser inte denna i praktiken enspråkigt finska miljön som ett problem. Utgångsantagandet är att alla deltagare nog, när det kommer till kritan, ändå förstår finska. Därtill konstateras att det faktum att det i personalen finns enstaka personer med svenska som modersmål garanterar att unga deltagare, om de så önskar, kan be om att få tala svenska och då även erhålla service på sitt modersmål. 

2.8.2 Personal, arbetsuppgifter och internt samarbete Vid arbetsverkstaden arbetar sammanlagt sju personer, varav en verksamhetsledare och tre arbets- och individuella handledare vid Startverkstaden samt en individuell handledare och två arbetshandledare vid LPG. Förutom dessa har Startverkstaden genom lönestöd kunnat anställa en assisterande handledare i sex månader. En i personalen har högre högskoleutbildning, en har yrkeshögskoleutbildning och alla de övriga har utbildning på andra stadiet. Vid tidpunkten för vårt besök var verksamhetsledaren studieledig och hennes uppgifter sköttes av en vikarie; möjligt är att det här kom att påverka vår helhetsbild av verksamheten. 

Verksamhetsledaren ansvarar för verksamheten vid Lovisas alla tre verksamhetsformer och till hens arbetsuppgifter hör primärt administration. De tre arbets- och individuella handledarna vid Startverkstaden, som delar på en heltidstjänst, har alla tidsbundna kontrakt och ansvarar tillsammans för handledningen av deltagarna i Startverkstaden. Handledarna vid LPG har alla heltidstjänster och tillsvidare anställningar. LPG:s individuella handledare stöder deltagarna i kontakten till andra aktörer och de två arbetshandledarna handleder deltagarna i det praktiska arbetet. Handledarna har möten flera dagar i veckan efter att deltagarna gått hem. En gång i månaden har hela personalen möte för att behandla administrativa ärenden. En dag i månaden har handledarna en utbildningsdag när det dagliga arbetet vid verkstaden sköts av de uppsökande ungdomsarbetarna. Personalen har även ett aktivt samarbete med Lovisas tre uppsökande ungdomsarbetare. 

 

VÄRT ATT NOTERA

(gäller endast Lilla Petters Gård) 

• Lilla Petters Gård (LPG) är en kreativ miljö med möjligheter till olika slag av sysselsättning. Bland annat har deltagarna varit med om att planera och inreda verkstadsutrymmena. • Personalen konstaterar att många av deltagarna är skoltrötta och menar att det därför är viktigt att verksamheten inte upplevs som ”skolaktig”. Verksamheten bygger därmed långt på frivillighet (Jfr: att utgå från förväntningar och krav). • Vid inskrivningen erbjuds deltagarna en frivillig hälsokontroll, som alla deltagare brukar ta del av. • Personalen gör en egen individuell mapp åt varje deltagare, i vilken de samlar viktig information såsom intyg, hyresavtal och andra dokument som varit aktuella under deltagarens verkstadsperiod. • Alla deltagare får en egen USB-minnessticka, där all grundläggande information om studier och arbete är samlad. • En dag i månaden har handledarna en utbildningsdag när det dagliga arbetet sköts av vikarier (i regel de uppsökande ungdomsarbetarna). • I de avgränsande utrymmena vid busstationen finns en stor glasvitrin där olika handarbeten som gjorts i verkstaden är utställda. En del av sakerna är till salu och ger verkstaden en liten extrainkomst. • Verksamhetsberättelsen är omfattande, informativ och välstrukturerad. • Facebooksidorna är i flitigt bruk men enbart på finska. • Verkstaden förefaller inte att aktivt uppmärksamma språkaspekter i sin verksamhet. 

Verkstadens hemsidor:  http://www.loviisa.fi/fi/palvelut/sosiaalijaterveyspal/tyopajatoiminta

---

Noter:

11  Den tredje verksamhetsformen, Akseli, är riktad till 23(25)–61-åringar, och har plats för 12 deltagare.