Beskrivning av verksamheten

 

2.9 Arbetsverkstaden i Mariehamn – Katapult 
2.9.1 Beskrivning av verksamheten Arbetsverkstaden Katapult i Mariehamn startade sin verksamhet år 2009 och drivs, inom tredje sektorns ramar, av föreningen Ung Resurs r.f. Verkstaden är för tillfället belägen i en gammal, men charmigt inredd, lagerlokal cirka 4,5 km från Mariehamn centrum. I verkstadsutrymmena finns ett rymligt kök, ett samlingsutrymme och ett stort, separat hobbyrum. På väggen i entrén hänger inramade foton av alla nuvarande deltagare. Stämningen vid Katapult är avslappnad och familjär, både bland deltagarna och personalen. Katapult riktar sig till unga arbetslösa i åldern 1–25 år, men har i jämförelse med de andra verkstäderna ett något yngre klientel. Katapult har plats för tolv deltagare; vid tidpunkten för vårt besök var åtta deltagare inskrivna i verkstaden, och alla var på plats. Deltagarna vid Katapult kommer via Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS). Till skillnad från AN-byrån på fastlandet delar inte AMS in sina klienter i linjer enligt uppskattat stödbehov. Det här innebär att AMS gör unika avtal med varje Katapultdeltagare; avtalen är i allmänhet ettåriga men kan i undantagsfall räcka två år. Verksamheten vid Katapult är uppbyggd enligt ett så kallat ”Katapultår”, som börjar i augusti och slutar i maj. Unikt är att Katapult endast har en verksamhetsform, det vill säga att det exempelvis inte finns någon separat startverksamhet och att alla deltagare således genomför samma program. Verksamheten vid Katapult har särskilda syften för höst- respektive vårterminen. Under höstterminen formas gruppen, varför fokus främst ligger på att stödja och förbättra deltagarnas självbild och välmående. Deltagarna arbetar då mycket i grupp med övningar, vilkas mål är att stärka vi-andan. Förutom gruppövningarna får deltagarna även individuell handledning. Under höstterminen gör deltagarna också en kortare praktik på två veckor. Under vårterminen är den primära målsättningen att deltagarna ska hitta en utbildnings- och/eller arbetsplats. Deltagarna skriver nu Cv:n, övar sig inför arbetsintervjuer och formulerar och sänder in arbetsansökningar. Mot vårkanten infaller en andra, längre verkstadsperiod. Den långa praktiken, som pågår i fyra veckor, tar slut i april. I regel lyckas många av deltagarna förlänga sitt kontrakt med arbetsgivaren och återvänder därför kanske inte till Katapult, trots att verkstadens vårsäsong egentligen tar slut först i juni. Deltagarna vid Katapult är på plats fem dagar i veckan från kl. 9–15. Om de försenar sig får de delta i verksamheten men går miste om sin ersättning för den dagen. Varje dag äter deltagarna både morgongröt och lunch tillsammans. Lunchen kostar 5,50 € och dras av från deras månadsersättning. Dagligen leder per
En presentation av 13 arbetsverkstäder för unga i Svenskfinland 35
2 De 13 arbetsverkstäderna i alfabetisk ordning
sonalen diskussioner med deltagarna om teman som berör deltagarna på ett mera personligt plan; bland annat talar de då om sömn, matvanor och mående, samt på ett mera allmänt plan då bland annat normer och förväntningar på arbetsmarknaden berörs. Två dagar i veckan arbetar deltagarna med en av Katapults tre så kallade profiler: Äventyr, Skapande eller Musik och film. Schemat är rullande så att alla deltagare prövar på samtliga profiler. Syftet med profilerna är att utmana deltagarna att lära sig nya färdigheter. Under veckans övriga tre dagar ligger fokus främst på att arbeta med värderingar, attityder och allmänbildning. Tre dagar i veckan står det motion på dagsprogrammet och en dag i veckan städar deltagarna de gemensamma utrymmena. Tidigare år har Katapult varit en enspråkigt svensk verkstad men det senaste året (läsåret 2014–2015) har tre av deltagarna haft invandrarbakgrund med varierande kunskaper i svenska. Personalen insåg snabbt att ett nytt behov i form av undervisning i svenska uppstod och kunde, med kort varsel, erbjuda det åt sina deltagare. 
2.9.2 Personal, arbetsuppgifter och internt samarbete Vid Katapult arbetar sammanlagt sex personer varav en verksamhetsledare, fyra handledare och en ”ungdomslots” (motsvarar uppsökande ungdomsarbetare). Personalen har varierande utbildningsbakgrunder, bland dem finns bland annat en kock, en ungdomsledare även utbildad till vildmarksguide, en ekonom, en socionom och en slöjdlärare. Verksamhetsledaren vid Katapult är driftig och insatt i verkstadsarbetet. Hon har en klar uppfattning om rådande och framtida utmaningar gällande ungdomar och samhällsutvecklingen. Samtidigt som verksamhetsledaren är tillgänglig för både sin personal och för deltagarna är hon involverad i diverse lokala projekt som anknyter till ungdomsarbetslöshet. Till handledarnas arbetsuppgifter hör att planera veckoprogrammet, leda grupp- och individuella arbeten samt handleda deltagarna i de tre profilerna. Personalen vid Katapult håller möten dagligen kl. 15.00–16.00, med varierande tema varje veckodag. Under mötena finns möjlighet att utvärdera verksamheten, ta del av lägesrapporten och presentera utvecklingsidéer. 
En presentation av 13 arbetsverkstäder för unga i Svenskfinland36
2 De 13 arbetsverkstäderna i alfabetisk ordning
• Verksamheten vid Katapult är välplanerad och tydligt inriktad på att förbereda deltagarna inför kommande studier och/eller lönearbete. • I verksamhetsåret ingår två praktikperioder utanför verkstaden; en kortare på hösten och en längre på våren. • Verksamheten följer en tydlig rytm på dags-, vecko- och årsbasis. Någon ”död” tid verkar inte förekomma. T.ex. bygger deltagarna, när tid för det finns, en äventyrsbana i en närbelägen skogsdunge. • Varje vecka ges individuell handledning i vilken deltagaren och handledaren med hjälp av en självskattningsblankett (se bilaga 2), först separat var för sig, utvärderar deltagarens fysiska och psykiska välmående för att sedan tillsammans jämföra och diskutera resultaten. • Katapult är den enda verkstaden som har motion tre dagar i veckan • Katapults regler är tydliga; t.ex. är mobiltelefoner förbjudna och nolltolerans praktiseras genom bruk av test om det finns misstankar om narkotikabruk. • Verkstaden har för närvarande flera deltagare med invandrarbakgrund och erbjuder därför bl.a. möjligheter att ta språkkurser i svenska. • Verksamheten skiljer inte på genus när det kommer till vilka arbeten som på verkstaden kan utföras av vem; det finns inga typiska arbeten för män respektive kvinnor utan alla deltagare förväntas, efter förmåga, delta i samtliga arbetsuppgifter. • Personalen är både kreativ och flexibel, vilket exempelvis framkom i samband med att de, under vårt första besök, ordnade en fiktiv arbetsintervju där deltagarna fick vara arbetssökare och vi forskare agerade arbetsgivare. • Deltagarna förväntas betala en lunchavgift som motsvarar de verkliga kostnaderna (5,50€). Syftet är att ge deltagarna en realistisk uppfattning om matkostnader och att lära dem att budgetera för matkostnader. • Deltagarna lämnar ifrån sig sina mobiltelefoner under praktikdagen. Sin telefon får de, om de så önskar, plocka åt sig efter att de ätit färdigt men måste lämna tillbaka den så snart lunchpausen tar slut. • Katapult kräver att deltagarna ger urinprov när de påbörjar sin verkstadsperiod och enligt behov under årets gång. Vid Katapult råder nolltolerans, vilket innebär att positiva provsvar direkt leder till avstängning och att kontakt tas till missbruksvården. Så snart läget bedöms vara under kontroll välkomnas den unga tillbaka till verkstaden.
VÄRT ATT NOTERA
MARIEHAMN
En presentation av 13 arbetsverkstäder för unga i Svenskfinland 37
2 De 13 arbetsverkstäderna i alfabetisk ordning
• Varje höst inbjuder Katapult de nyinskrivna deltagarnas föräldrar till en informationsträff som hålls på verkstaden. • Personalen har tillsammans med deltagarna förvandlat ett något opraktiskt och kyligt verkstadsutrymme till en välkomnande miljö med personliga inslag; T.ex. finns i entrén en hemgjord tavla med porträttfoton av samtliga (såväl anställda som deltagare) försedda med endast förnamn. • Inslag av hemtrevnad; alla tar av sig skorna inomhus. • Katapults uppsamlingsområde är stort i och med att deltagarna kommer från hela Åland. Majoriteten av deltagarna är därför beroende av den begränsade kollektivtrafiken för att ta sig till och från verkstaden. • Katapult har funktionella, tydliga och tilltalande hemsidor, där olika målgrupper lätt hittar den information som intresserar dem.
  Verkstadens hemsidor: http://www.katapult.ax/

2.9 Arbetsverkstaden i Mariehamn – Katapult 

2.9.1 Beskrivning av verksamheten

Arbetsverkstaden Katapult i Mariehamn startade sin verksamhet år 2009 och drivs, inom tredje sektorns ramar, av föreningen Ung Resurs r.f. Verkstaden är för tillfället belägen i en gammal, men charmigt inredd, lagerlokal cirka 4,5 km från Mariehamn centrum. I verkstadsutrymmena finns ett rymligt kök, ett samlingsutrymme och ett stort, separat hobbyrum. På väggen i entrén hänger inramade foton av alla nuvarande deltagare. Stämningen vid Katapult är avslappnad och familjär, både bland deltagarna och personalen. Katapult riktar sig till unga arbetslösa i åldern 1–25 år, men har i jämförelse med de andra verkstäderna ett något yngre klientel. Katapult har plats för tolv deltagare; vid tidpunkten för vårt besök var åtta deltagare inskrivna i verkstaden, och alla var på plats. Deltagarna vid Katapult kommer via Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS). Till skillnad från AN-byrån på fastlandet delar inte AMS in sina klienter i linjer enligt uppskattat stödbehov. Det här innebär att AMS gör unika avtal med varje Katapultdeltagare; avtalen är i allmänhet ettåriga men kan i undantagsfall räcka två år. Verksamheten vid Katapult är uppbyggd enligt ett så kallat ”Katapultår”, som börjar i augusti och slutar i maj. Unikt är att Katapult endast har en verksamhetsform, det vill säga att det exempelvis inte finns någon separat startverksamhet och att alla deltagare således genomför samma program. Verksamheten vid Katapult har särskilda syften för höst- respektive vårterminen. Under höstterminen formas gruppen, varför fokus främst ligger på att stödja och förbättra deltagarnas självbild och välmående. Deltagarna arbetar då mycket i grupp med övningar, vilkas mål är att stärka vi-andan. Förutom gruppövningarna får deltagarna även individuell handledning. Under höstterminen gör deltagarna också en kortare praktik på två veckor. Under vårterminen är den primära målsättningen att deltagarna ska hitta en utbildnings- och/eller arbetsplats. Deltagarna skriver nu Cv:n, övar sig inför arbetsintervjuer och formulerar och sänder in arbetsansökningar. Mot vårkanten infaller en andra, längre verkstadsperiod. Den långa praktiken, som pågår i fyra veckor, tar slut i april. I regel lyckas många av deltagarna förlänga sitt kontrakt med arbetsgivaren och återvänder därför kanske inte till Katapult, trots att verkstadens vårsäsong egentligen tar slut först i juni. Deltagarna vid Katapult är på plats fem dagar i veckan från kl. 9–15. Om de försenar sig får de delta i verksamheten men går miste om sin ersättning för den dagen. Varje dag äter deltagarna både morgongröt och lunch tillsammans. Lunchen kostar 5,50 € och dras av från deras månadsersättning. Dagligen leder personalen diskussioner med deltagarna om teman som berör deltagarna på ett mera personligt plan; bland annat talar de då om sömn, matvanor och mående, samt på ett mera allmänt plan då bland annat normer och förväntningar på arbetsmarknaden berörs. Två dagar i veckan arbetar deltagarna med en av Katapults tre så kallade profiler: Äventyr, Skapande eller Musik och film. Schemat är rullande så att alla deltagare prövar på samtliga profiler. Syftet med profilerna är att utmana deltagarna att lära sig nya färdigheter. Under veckans övriga tre dagar ligger fokus främst på att arbeta med värderingar, attityder och allmänbildning. Tre dagar i veckan står det motion på dagsprogrammet och en dag i veckan städar deltagarna de gemensamma utrymmena. Tidigare år har Katapult varit en enspråkigt svensk verkstad men det senaste året (läsåret 2014–2015) har tre av deltagarna haft invandrarbakgrund med varierande kunskaper i svenska. Personalen insåg snabbt att ett nytt behov i form av undervisning i svenska uppstod och kunde, med kort varsel, erbjuda det åt sina deltagare. 

2.9.2 Personal, arbetsuppgifter och internt samarbete

Vid Katapult arbetar sammanlagt sex personer varav en verksamhetsledare, fyra handledare och en ”ungdomslots” (motsvarar uppsökande ungdomsarbetare). Personalen har varierande utbildningsbakgrunder, bland dem finns bland annat en kock, en ungdomsledare även utbildad till vildmarksguide, en ekonom, en socionom och en slöjdlärare. Verksamhetsledaren vid Katapult är driftig och insatt i verkstadsarbetet. Hon har en klar uppfattning om rådande och framtida utmaningar gällande ungdomar och samhällsutvecklingen. Samtidigt som verksamhetsledaren är tillgänglig för både sin personal och för deltagarna är hon involverad i diverse lokala projekt som anknyter till ungdomsarbetslöshet. Till handledarnas arbetsuppgifter hör att planera veckoprogrammet, leda grupp- och individuella arbeten samt handleda deltagarna i de tre profilerna. Personalen vid Katapult håller möten dagligen kl. 15.00–16.00, med varierande tema varje veckodag. Under mötena finns möjlighet att utvärdera verksamheten, ta del av lägesrapporten och presentera utvecklingsidéer. 

 

VÄRT ATT NOTERA

• Verksamheten vid Katapult är välplanerad och tydligt inriktad på att förbereda deltagarna inför kommande studier och/eller lönearbete.

• I verksamhetsåret ingår två praktikperioder utanför verkstaden; en kortare på hösten och en längre på våren.

• Verksamheten följer en tydlig rytm på dags-, vecko- och årsbasis. Någon ”död” tid verkar inte förekomma. T.ex. bygger deltagarna, när tid för det finns, en äventyrsbana i en närbelägen skogsdunge.

• Varje vecka ges individuell handledning i vilken deltagaren och handledaren med hjälp av en självskattningsblankett (se bilaga 2), först separat var för sig, utvärderar deltagarens fysiska och psykiska välmående för att sedan tillsammans jämföra och diskutera resultaten.

• Katapult är den enda verkstaden som har motion tre dagar i veckan • Katapults regler är tydliga; t.ex. är mobiltelefoner förbjudna och nolltolerans praktiseras genom bruk av test om det finns misstankar om narkotikabruk.

• Verkstaden har för närvarande flera deltagare med invandrarbakgrund och erbjuder därför bl.a. möjligheter att ta språkkurser i svenska.

• Verksamheten skiljer inte på genus när det kommer till vilka arbeten som på verkstaden kan utföras av vem; det finns inga typiska arbeten för män respektive kvinnor utan alla deltagare förväntas, efter förmåga, delta i samtliga arbetsuppgifter.

• Personalen är både kreativ och flexibel, vilket exempelvis framkom i samband med att de, under vårt första besök, ordnade en fiktiv arbetsintervju där deltagarna fick vara arbetssökare och vi forskare agerade arbetsgivare.

• Deltagarna förväntas betala en lunchavgift som motsvarar de verkliga kostnaderna (5,50€). Syftet är att ge deltagarna en realistisk uppfattning om matkostnader och att lära dem att budgetera för matkostnader.

• Deltagarna lämnar ifrån sig sina mobiltelefoner under praktikdagen. Sin telefon får de, om de så önskar, plocka åt sig efter att de ätit färdigt men måste lämna tillbaka den så snart lunchpausen tar slut.

• Katapult kräver att deltagarna ger urinprov när de påbörjar sin verkstadsperiod och enligt behov under årets gång. Vid Katapult råder nolltolerans, vilket innebär att positiva provsvar direkt leder till avstängning och att kontakt tas till missbruksvården. Så snart läget bedöms vara under kontroll välkomnas den unga tillbaka till verkstaden.

• Varje höst inbjuder Katapult de nyinskrivna deltagarnas föräldrar till en informationsträff som hålls på verkstaden.

• Personalen har tillsammans med deltagarna förvandlat ett något opraktiskt och kyligt verkstadsutrymme till en välkomnande miljö med personliga inslag; T.ex. finns i entrén en hemgjord tavla med porträttfoton av samtliga (såväl anställda som deltagare) försedda med endast förnamn. • Inslag av hemtrevnad; alla tar av sig skorna inomhus.

• Katapults uppsamlingsområde är stort i och med att deltagarna kommer från hela Åland. Majoriteten av deltagarna är därför beroende av den begränsade kollektivtrafiken för att ta sig till och från verkstaden.

• Katapult har funktionella, tydliga och tilltalande hemsidor, där olika målgrupper lätt hittar den information som intresserar dem.

  Verkstadens hemsidor: http://www.katapult.ax/