Beskrivning av verksamheten

 

2.7 Arbetsverkstaden i Kristinestad/Närpes – JobCenter 
2.7.1 Beskrivning av verksamheten Den vägglösa verkstaden JobCenter i Kristinestad/Närpes grundades år 2003, i samband med att den tidigare, praktiskt inriktade, verkstadsverksamheten `Verkstadscenter´, som grundats år 1996, lades ner. JobCenter, som underlyder den allmänna förvaltningen, har med andra ord ingen fysisk verkstad utan erbjuder så kallade vägglösa tjänster vid två servicepunkter – en i Kristinestad och en i Närpes – till arbetslösa i alla åldrar som är bosatta i södra Österbotten9. I likhet med andra verkstäder på mindre orter präglas verksamheten starkt av dess geografiska läge; avstånden är förhållandevis långa och utbudet på utbildnings- och arbetsplatser är begränsat. Vi besökte servicepunkten i Kristinestad under senhösten 2014; efter vårt besök har servicepunkten bytt utrymmen. Idag är dess kontor beläget vägg i vägg med stadens övriga stödtjänster. Verksamheten vid JobCenter utgörs av individuell handledning, och är uppdelad i tre verksamhetsformer: sysselsättning, arbetsverkstad och uppsökande verksamhet. Tjänsterna vid de tre enheterna är dock långt de samma, medan deras målgrupp varierar; sysselsättningen erbjuder tjänster till personer som har en utbildning eller är äldre än 29 år; arbetsverkstaden riktar sig till personer under 29 år som är registrerade som arbetslösa arbetssökande vid AN-byrån medan den uppsökande verksamheten har fokus inställt på unga som avbrutit, eller riskerar att avbryta, sina studier. Eftersom deltagarna vid JobCenter inte skriver något avtal finns det inte heller någon tidsbegränsning för hur länge de kan ta emot tjänster från JobCenter; kontakten kan vara allt från några dagar till mer än tio år. På motsvarande sätt finns det inte någon uttalad övre gräns för hur många deltagare JobCenter kan ta emot; år 2014 hade JobCenter totalt 87 kunder under 29 år, varav 34 var nya kontakter. Deltagarna vid JobCenter kommer i huvudsak via AN-byrån. I och med att verksamheten är vägglös och därmed radikalt skiljer sig från verksamheten vid de övriga verkstäderna kan inte heller deltagarantalet jämföras med dem vid andra verkstäder. Önskar man jämförande siffror kunde möjligen den vägglösa JobCenters deltagarantal jämföras med antalet klientkontakter som uppsökare har vid – eller i nära koppling till – andra verkstäder. JobCenters tjänster är i princip tvåspråkiga. Språkkunskaperna varierar dock märkbart inom personalen; en del behärskar båda språken medan andra betjänar endast på svenska. Bland deltagarna har ungefär hälften svenska som modersmål, ⅖ är finskspråkiga medan de övriga inte har något av landets nationalspråk 
9  Tjänsterna vid JobCenter är riktade till personer som är bosatta i Kristinestad, Närpes, Korsnäs, Kaskö och Bötom. 
En presentation av 13 arbetsverkstäder för unga i Svenskfinland28
2 De 13 arbetsverkstäderna i alfabetisk ordning
som sitt modersmål. Personalen tycker sig ha sett att det råder ett samband mellan deltagarnas modersmål och deras möjligheter att hitta arbete; det finns fler företagare inom de svenskspråkiga nätverken, varför svenskspråkiga tenderar ha fler informella vägar att hitta arbete. Andelen invandrare är jämförelsevis stor vid JobCenter, vilket delvis kan förklaras av arbetstillfällena som växthusen i Närpes erbjuder. I och med att det inte finns resurser att satsa på tolkningstjänster går kommunikationen med dem främst på svenska eller engelska. Med tanke på att verksamheten fysiskt är uppdelad på två olika orter, och språkkunskaperna inte är jämt fördelade mellan de två servicepunkterna, frågar vi oss hur väl de finskspråkiga alltid bereds möjlighet att få service på finska.  
2.7.2 Personal, arbetsuppgifter och internt samarbete Förutom verksamhetsledaren arbetar fem personer, varav två handledare och tre uppsökande ungdomsarbetare, med de tjänster som riktar sig till unga. Verksamhetsledaren är utbildad till dikoniarbetare, arbetskonsulent och samfundstränare10. Bland personalen återfinns en bildkonstlärare som även har examen inom psykiatrisk vård, en speciallärare, en socionom samt en snickare och entreprenör. Alla i personalen har tidsbundna arbetskontrakt, vilket påverkar både kontinuiteten i arbetet och planeringen av verksamheten. Verksamhetsledaren, vars modersmål är finska men som gärna talar svenska, har sin arbetspunkt i Kristinestad och ansvarar för både ungdoms- och vuxenenhetens verksamhet. Verksamhetsledaren sköter alla administrativa ärenden, liksom kontakten till andra aktörer; därtill arbetar hon som handledare. De två handledarna stöder deltagarna i ansökningar av lämpliga utbildnings- och/eller arbetsplatser samt koordinerar – och närvarar vid behov även vid – möten med andra aktörer. De uppsökande ungdomsarbetarna samarbetar främst med skolor och söker, i nära samarbete med skolkuratorer och studiehandledare, kontakt med elever som hoppat – eller riskerar att hoppa – av sin utbildning och erbjuder då handledning av varierande slag. Personalen från det två servicepunkterna träffas två gånger i månaden för att tillsammans gå igenom alla aktuella deltagare. Att verksamheten är uppspjälkad på två enheter – som fungerar på olika orter – medför att det interna samarbetet skulle förutsätta mycket tid, vilket det idag inte ges. 
10  Den finskspråkiga benämningen är yhteisövalmentaja.
En presentation av 13 arbetsverkstäder för unga i Svenskfinland 29
2 De 13 arbetsverkstäderna i alfabetisk ordning
• Verksamheten vid JobCenter skiljer sig tydligt från alla de andra svensk- eller tvåspråkiga verkstäderna genom att den är vägglös och m.a.o. inte erbjuder någon fysisk verkstad. Tjänsterna utgörs främst av olika former av individuellt stöd. • Genom att verksamheten saknar en fysisk verkstad är den i jämförelse med de andra verkstäderna i denna studie synnerligen förmånlig: År 2014 debiterades kommunerna 1226 € per kund, oberoende av hur länge kontakten varade. • Vägglösheten innebär även att deltagarna inte ingår något avtal med JobCenter. • JobCenter erbjuder alla sina kunder en frivillig kostnadsfri hälsokontroll. • JobCenter erbjuder sina tjänster på två olika orter: i Kristinestad och i Närpes. • Det här gör att hela personalen träffas endast två gånger per månad. Det säger sig självt att detta bidrar till bristfällig kommunikation och utmaningar i det interna samarbetet. • Hela personalen har tidsbundna kontrakt. • För oss föreföll handledarnas och uppsökande ungdomsledarnas arbetsuppgifter vara identiska. Verkstadens hemsidor: http://www.jobcenter.fi

2.7 Arbetsverkstaden i Kristinestad/Närpes – JobCenter 

2.7.1 Beskrivning av verksamheten

Den vägglösa verkstaden JobCenter i Kristinestad/Närpes grundades år 2003, i samband med att den tidigare, praktiskt inriktade, verkstadsverksamheten `Verkstadscenter´, som grundats år 1996, lades ner. JobCenter, som underlyder den allmänna förvaltningen, har med andra ord ingen fysisk verkstad utan erbjuder så kallade vägglösa tjänster vid två servicepunkter – en i Kristinestad och en i Närpes – till arbetslösa i alla åldrar som är bosatta i södra Österbotten9. I likhet med andra verkstäder på mindre orter präglas verksamheten starkt av dess geografiska läge; avstånden är förhållandevis långa och utbudet på utbildnings- och arbetsplatser är begränsat. Vi besökte servicepunkten i Kristinestad under senhösten 2014; efter vårt besök har servicepunkten bytt utrymmen. Idag är dess kontor beläget vägg i vägg med stadens övriga stödtjänster. Verksamheten vid JobCenter utgörs av individuell handledning, och är uppdelad i tre verksamhetsformer: sysselsättning, arbetsverkstad och uppsökande verksamhet. Tjänsterna vid de tre enheterna är dock långt de samma, medan deras målgrupp varierar; sysselsättningen erbjuder tjänster till personer som har en utbildning eller är äldre än 29 år; arbetsverkstaden riktar sig till personer under 29 år som är registrerade som arbetslösa arbetssökande vid AN-byrån medan den uppsökande verksamheten har fokus inställt på unga som avbrutit, eller riskerar att avbryta, sina studier. Eftersom deltagarna vid JobCenter inte skriver något avtal finns det inte heller någon tidsbegränsning för hur länge de kan ta emot tjänster från JobCenter; kontakten kan vara allt från några dagar till mer än tio år. På motsvarande sätt finns det inte någon uttalad övre gräns för hur många deltagare JobCenter kan ta emot; år 2014 hade JobCenter totalt 87 kunder under 29 år, varav 34 var nya kontakter. Deltagarna vid JobCenter kommer i huvudsak via AN-byrån. I och med att verksamheten är vägglös och därmed radikalt skiljer sig från verksamheten vid de övriga verkstäderna kan inte heller deltagarantalet jämföras med dem vid andra verkstäder. Önskar man jämförande siffror kunde möjligen den vägglösa JobCenters deltagarantal jämföras med antalet klientkontakter som uppsökare har vid – eller i nära koppling till – andra verkstäder. JobCenters tjänster är i princip tvåspråkiga. Språkkunskaperna varierar dock märkbart inom personalen; en del behärskar båda språken medan andra betjänar endast på svenska. Bland deltagarna har ungefär hälften svenska som modersmål, ⅖ är finskspråkiga medan de övriga inte har något av landets nationalspråk som sitt modersmål. Personalen tycker sig ha sett att det råder ett samband mellan deltagarnas modersmål och deras möjligheter att hitta arbete; det finns fler företagare inom de svenskspråkiga nätverken, varför svenskspråkiga tenderar ha fler informella vägar att hitta arbete. Andelen invandrare är jämförelsevis stor vid JobCenter, vilket delvis kan förklaras av arbetstillfällena som växthusen i Närpes erbjuder. I och med att det inte finns resurser att satsa på tolkningstjänster går kommunikationen med dem främst på svenska eller engelska. Med tanke på att verksamheten fysiskt är uppdelad på två olika orter, och språkkunskaperna inte är jämt fördelade mellan de två servicepunkterna, frågar vi oss hur väl de finskspråkiga alltid bereds möjlighet att få service på finska.  

2.7.2 Personal, arbetsuppgifter och internt samarbete

Förutom verksamhetsledaren arbetar fem personer, varav två handledare och tre uppsökande ungdomsarbetare, med de tjänster som riktar sig till unga. Verksamhetsledaren är utbildad till dikoniarbetare, arbetskonsulent och samfundstränare10. Bland personalen återfinns en bildkonstlärare som även har examen inom psykiatrisk vård, en speciallärare, en socionom samt en snickare och entreprenör. Alla i personalen har tidsbundna arbetskontrakt, vilket påverkar både kontinuiteten i arbetet och planeringen av verksamheten. Verksamhetsledaren, vars modersmål är finska men som gärna talar svenska, har sin arbetspunkt i Kristinestad och ansvarar för både ungdoms- och vuxenenhetens verksamhet. Verksamhetsledaren sköter alla administrativa ärenden, liksom kontakten till andra aktörer; därtill arbetar hon som handledare. De två handledarna stöder deltagarna i ansökningar av lämpliga utbildnings- och/eller arbetsplatser samt koordinerar – och närvarar vid behov även vid – möten med andra aktörer. De uppsökande ungdomsarbetarna samarbetar främst med skolor och söker, i nära samarbete med skolkuratorer och studiehandledare, kontakt med elever som hoppat – eller riskerar att hoppa – av sin utbildning och erbjuder då handledning av varierande slag. Personalen från det två servicepunkterna träffas två gånger i månaden för att tillsammans gå igenom alla aktuella deltagare. Att verksamheten är uppspjälkad på två enheter – som fungerar på olika orter – medför att det interna samarbetet skulle förutsätta mycket tid, vilket det idag inte ges. 

 

VÄRT ATT NOTERA

• Verksamheten vid JobCenter skiljer sig tydligt från alla de andra svensk- eller tvåspråkiga verkstäderna genom att den är vägglös och m.a.o. inte erbjuder någon fysisk verkstad. Tjänsterna utgörs främst av olika former av individuellt stöd.

• Genom att verksamheten saknar en fysisk verkstad är den i jämförelse med de andra verkstäderna i denna studie synnerligen förmånlig: År 2014 debiterades kommunerna 1226 € per kund, oberoende av hur länge kontakten varade.

• Vägglösheten innebär även att deltagarna inte ingår något avtal med JobCenter.

• JobCenter erbjuder alla sina kunder en frivillig kostnadsfri hälsokontroll.

• JobCenter erbjuder sina tjänster på två olika orter: i Kristinestad och i Närpes.

• Det här gör att hela personalen träffas endast två gånger per månad. Det säger sig självt att detta bidrar till bristfällig kommunikation och utmaningar i det interna samarbetet.

• Hela personalen har tidsbundna kontrakt.

• För oss föreföll handledarnas och uppsökande ungdomsledarnas arbetsuppgifter vara identiska.

Verkstadens hemsidor: http://www.jobcenter.fi

---

Noter

9)  Tjänsterna vid JobCenter är riktade till personer som är bosatta i Kristinestad, Närpes, Korsnäs, Kaskö och Bötom. 

10)  Den finskspråkiga benämningen är yhteisövalmentaja.