Beskrivning av verksamheten

2.10.1 Beskrivning av verksamheten    /  Redigerad text 12.05.2016

I centrum av Pargas finns den tvåspråkiga arbetsverkstaden Aktiva som underlyder social- och hälsovårdsnämnden. Verksamheten vid Aktiva, som startade år 1998, präglas av att Pargas är en liten skärgårdskommun med begränsat utbud på arbets- och utbildningsplatser. Aktivas utrymmen, som snarast påminner om kontorsutrymmen, är jämförelsevis små och inte särskilt väldisponerade för verkstadsarbete; ett kök, två hobbyrum, en minimal snickeriverkstad, ett utrymme för målarbeten, en liten datasal, ett samlingsutrymme och personalens arbetsrum; alla rum är uppradade efter varandra i en lång korridor. Trots utrymmesbristen är stämningen vid Aktiva avslappnad, både personal och deltagare förefaller trivas. Vid Aktiva finns två olika verksamhetsformer: Kreativa startverkstaden och den Rådgivande verkstaden. Kreativa, med åtta deltagarplatser ca 30 deltagare per år, är den fysiska verkstaden medan den Rådgivande verkstaden, med ungefär 100 kundkontakter årligen, fungerar som en vägglös verksamhetsform där unga får rådgivning i frågor som gäller exempelvis utbildning, arbete eller boende. När vi besökte Kreativa  år 2014 var tre av åtta deltagare på plats. Personalen poängterade att den för tillfället har en utmanande grupp deltagare och att frånvaro tyvärr förekommer ofta. Deltagarna kommer via AN-byrån, socialbyrån, mentalvården, skolan, kontakter eller självmant och har antingen rehabiliterings- eller arbetsprövningsavtal. Verkstadsperioden är i allmänhet tre månader lång; enligt verksamhetsledaren är tre månader i de allra flesta fall tillräckligt för de tjänster som Aktiva kan erbjuda deltagarna. Efter år 2014 har avtalen för de flesta förlängts till sex månader. Kreativa är öppen alla vardagar från kl. 9–15. Till det regelbundna veckoprogrammet hör matlagning tre dagar i veckan. För lunchen betalar deltagarna 2 €, men en måltid i veckan bekostas av Aktiva. Aktiva står också för möjliga kostnader förknippade med motionsdagarna som infaller ungefär en dag i veckan. På motionsdagarna får deltagarna fritt välja en motionsform som passar dem. Dagarna inleds med en morgondiskussion och genomgång av dagens innehåll. En dag i veckan samlas deltagarna för att tillsammans med handledarna diskutera den gångna veckan och ge sina synpunkter på verksamheten. En annan central del av den regelbundna verksamheten är socialträning. Socialträning innebär att deltagarna gör grupparbeten och deltar i övningar som stärker självkänslan. Deltagarna har även möjlighet att arbeta med mindre hantverk trä, textil och färg. Tack vare ett fungerande samarbete med Pargas stad har deltagarna exempelvis fått måla möbler till biblioteket och hjälpa klienter inom äldrevården. Personalen konstaterade år 2014 ändå självkritiskt att det stundvis kan vara utmanande att erbjuda meningsfull verksamhet för hela veckan, vilket t.ex. kan resultera i att deltagarna ibland gör diverse pyssel och hantverk i brist på annan sysselsättning. År 2015 har handledarna i Kreativa infört veckoscheman för hela ”terminen” med olika veckoteman. Aktiva erbjuder sina tjänster på båda inhemska språken. Bland deltagarna är de finskspråkiga i en knapp majoritet; år 2014 hade ungefär finska som modersmål. Enligt personalen uppmuntras alla deltagare att tala sitt eget modersmål vid verkstaden. Verksamhetsledaren och handledarna samt uppsökaren behärskar båda inhemska språken.

2.10.2 Personal, arbetsuppgifter och internt samarbete

Vid Aktiva arbetar fyra anställda; en verksamhetsledare, två handledare och en uppsökande ungdomsarbetare. En av de anställda är utbildad socionom YH, en är artenom inom inriktningen sysselsättningshandledare och två har filosofie magisterexamen varav en också är textilartenom och yrkeslärare. Verksamhetsledaren, som har arbetat på Aktiva sedan verkstaden grundades år 1998, bär huvudansvaret för planeringen och genomförandet av verksamheten. Förutom administrativa uppgifter och ansvaret för utvecklingen av de övergripande målsättningarna med verksamheten arbetar hon även som handledare vid den rådgivande verkstaden. Detta medför att hon har god insikt också i arbetet på verkstadsgolvet och regelbunden kontakt med deltagarna. Till handledarnas huvudsakliga arbetsuppgifter hör att planera veckoprogrammet och handleda deltagarna i det dagliga verkstadsarbetet. Den uppsökande ungdomsarbetaren arbetar i samma lokal som den övriga verkstadspersonalen. Till hennes primära arbetsuppgifter hör att ge handledning, kontakta unga som riskera att avbryta utbildning och samarbeta med skolan och andra aktörer. Personalen träffas dagligen för ett informellt morgonkaffe, varje fredag går de igenom kommande veckor samt diskuterar aktuella ärenden och två gånger per år gör de utvärderingar av hela verksamheten på basen av deltagarnas feedback och planerar även verksamheten för den kommande terminen. 

VÄRT ATT NOTERA

• I början av verkstadsperioden erbjuder Aktiva alla sina deltagare en avgiftsfri hälsogranskning.

• En gång i veckan diskuterar deltagarna den gångna veckan och ger sina synpunkter på verksamheten.

• Deltagarna har möjlighet att ta hygienpasset som bekostas av Aktiva.

• I och med ett gott samarbete mellan Aktiva och AN-byrån kan verksamhetsledaren skriva utkast till arbetsprövningsavtal, som sedan i rask takt undertecknas av AN-byrån, varför avtalen snabbt kan verkställas.

• Aktiva har förhållandevis anspråkslösa utrymmen men får tilläggsutrymme våren 2016, med separat kök och större samlingsutrymme.

• Vid Aktiva erbjuds även en vägglös verksamhetsform, så kallad rådgivandeverkstad. Enligt verksamhetsledaren utgör den rådgivande verkstaden Aktivas viktigaste verksamhet i och med att den når så många unga: år 2014 hade rådgivningen kontakt med totalt 69 unga i åldern 16–29 år.

• Aktiva använder sig av Facebook, både för att informera om utbildnings- och arbetsplatser samt uppdatera omvärlden om vad som är på gång vid verkstaden.

• Aktiva skickar två gånger per år ett infobrev om sin verksamhet till andra lokala aktörer, för att både informera och påminna om verksamheten vid Aktiva. 

 

Verkstadens hemsidor: http://www.aktiva.fi/ 

2.10 Arbetsverkstaden i Pargas – Aktiva 
2.10.1 Beskrivning av verksamheten I centrum av Pargas finns den tvåspråkiga arbetsverkstaden Aktiva som underlyder social- och hälsovårdsnämnden. Verksamheten vid Aktiva, som startade år 1998, präglas av att Pargas är en liten skärgårdskommun med begränsat utbud på arbets- och utbildningsplatser. Aktivas utrymmen, som snarast påminner om kontorsutrymmen, är jämförelsevis små och inte särskilt väldisponerade för verkstadsarbete; en kokvrå, ett hobbyrum, en minimal snickeriverkstad, ett utrymme för målarbeten, en liten datasal, ett samlingsutrymme och personalens arbetsrum; alla rum är uppradade efter varandra i en lång korridor. Trots utrymmesbristen är stämningen vid Aktiva avslappnad, både personal och deltagare förefaller trivas. Vid Aktiva finns två olika verksamhetsformer: startverkstaden Kreativa och den Rådgivande handledningen. Kreativa, med åtta deltagarplatser, är den fysiska verkstaden medan den Rådgivande handledningen, med ungefär 30 kundkontakter årligen, fungerar som en vägglös verksamhetsform där unga får rådgivning i frågor som gäller exempelvis utbildning, arbete eller boende. När vi besökte Kreativa var tre av åtta deltagare på plats. Personalen poängterade att den för tillfället har en utmanande grupp deltagare och att frånvaro tyvärr förekommer ofta. Deltagarna kommer via AN-byrån, socialbyrån, mentalvården, skolan, kontakter eller självmant och har antingen rehabiliterings- eller arbetsprövningsavtal. Verkstadsperioden är i allmänhet tre månader lång; enligt verksamhetsledaren är tre månader i de allra flesta fall tillräckligt för de tjänster som Aktiva kan erbjuda deltagarna. Endast i specialfall förlängs perioden till sex månader. Kreativa är öppen alla vardagar från kl. 9–15. Till det regelbundna veckoprogrammet hör matlagning tre dagar i veckan. För lunchen betalar deltagarna 2 €, men en måltid i veckan bekostas av Aktiva. Aktiva står också för möjliga kostnader förknippade med motionsdagarna som infaller ungefär en dag i veckan. På motionsdagarna får deltagarna fritt välja en motionsform som passar dem. En dag i veckan samlas deltagarna för att tillsammans med handledarna diskutera den gångna veckan och ge sina synpunkter på verksamheten. En annan central del av den regelbundna verksamheten är socialträning. Socialträning innebär att deltagarna gör grupparbeten, håller kortare föredrag och deltar i övningar som stärker självkänslan. Deltagarna har även möjlighet att arbeta med mindre hantverk av trä, textilier och färg12. Tack vare ett fungerande samarbete med Pargas 
12  Hantverksmöjligheterna kommer att utvecklas under år 2015 i och med anställningen av två nya handledare med artenomutbildning.
En presentation av 13 arbetsverkstäder för unga i Svenskfinland 39
2 De 13 arbetsverkstäderna i alfabetisk ordning
stad har deltagarna exempelvis fått måla möbler till biblioteket och hjälpa klienter inom äldrevården. Personalen konstaterar ändå självkritiskt att det stundvis kan vara utmanande att erbjuda meningsfull verksamhet för hela veckan, vilket t.ex. kan resultera i att deltagarna ibland gör diverse pyssel och hantverk i brist på annan sysselsättning. Aktiva erbjuder sina tjänster på båda inhemska språken. Bland deltagarna är de finskspråkiga i en knapp majoritet; år 2014 hade ungefär ⅗ finska som modersmål. Enligt personalen uppmuntras alla deltagare att tala sitt eget modersmål vid verkstaden. Verksamhetsledaren behärskar båda inhemska språken medan de övriga i personalen har varierande språkkunskaper i svenska. Personalen menar dock att språkkunskaperna inte har gett anledning till några svårigheter vid verkstaden.
2.10.2 Personal, arbetsuppgifter och internt samarbete Vid Aktiva arbetar fyra anställda; en verksamhetsledare, två handledare och en uppsökande ungdomsarbetare. En av de anställda är utbildad socionom YH, en är artenom och två har filosofie magisterexamen varav en också är textilartesan. Verksamhetsledaren, som har arbetat på Aktiva sedan verkstaden grundades år 1998, bär huvudansvaret för planeringen och genomförandet av verksamheten. Förutom administrativa uppgifter och ansvaret för utvecklingen av de övergripande målsättningarna med verksamheten arbetar hon även som handledare vid den rådgivande handledningen. Detta medför att hon har god insikt också i arbetet på verkstadsgolvet och regelbunden kontakt med deltagarna. Till handledarnas huvudsakliga arbetsuppgifter hör att planera veckoprogrammet och handleda deltagarna i det dagliga verkstadsarbetet. Den uppsökande ungdomsarbetaren arbetar i samma lokal som den övriga verkstadspersonalen. Till hennes primära arbetsuppgifter hör att ge rådgivande handledning, kontakta unga som riskera att avbryta utbildning och samarbeta med skolan och andra aktörer. Personalen träffas dagligen för ett informellt morgonkaffe, varje tisdag går de igenom alla aktuella deltagare och två gånger per år gör de utvärderingar av hela verksamheten på basen av deltagarnas feedback och planerar även verksamheten för den kommande terminen. 
En presentation av 13 arbetsverkstäder för unga i Svenskfinland40
2 De 13 arbetsverkstäderna i alfabetisk ordning
• Verkstadsperioden vid Aktiva är tydligt begränsad till tre månader. • I början av verkstadsperioden erbjuder Aktiva alla sina deltagare en avgiftsfri hälsogranskning. • En gång i veckan diskuterar deltagarna den gångna veckan och ger sina synpunkter på verksamheten. • I den sociala träningen ingår övningar i att uppträda, vilket betyder att deltagarna håller korta, ca 3 min långa, presentationer för varandra och handledarna. • Deltagarna har möjlighet att ta hygienpasset som bekostas av Aktiva. • Vid Kreativa råder mobiltelefonförbud; deltagarna ger sina mobiltelefoner till personalen på morgonen och får tillbaka då arbetsdagen tar slut. • I och med ett gott samarbete mellan Aktiva och AN-byrån kan verksamhetsledaren skriva utkast till arbetsprövningsavtal, som sedan i rask takt undertecknas av AN-byrån, varför avtalen snabbt kan verkställas. • Aktiva har förhållandevis anspråkslösa utrymmen. • Vid Aktiva erbjuds även en vägglös verksamhetsform, så kallad rådgivande handledning. Enligt verksamhetsledaren utgör den rådgivande handledning Aktivas viktigaste verksamhet i och med att den når så många unga: år 2014 hade rådgivningen kontakt med totalt 69 unga i åldern 16–29 år. • Aktiva använder sig av Facebook, både för att informera om utbildnings- och arbetsplatser samt uppdatera omvärlden om vad som är på gång vid verkstaden. • Aktiva skickar två gånger per år ett infobrev om sin verksamhet till andra lokala aktörer, för att både informera och påminna om verksamheten vid Aktiva. 
Verkstadens hemsidor: http://www.aktiva.fi/