12. Gemensamma utmaningar

Här gör vi tillsammans en lista över aktuella utmaningarna 2016/2017 med tillhörande länkar:

1. Ungdomslagen trädde i kraft 1.1.2017 

2. TYP (Työvoiman palvelukeskuksiin liittyvä lainsäädäntöhanke) Gemensam servicepunkt för TE -byrån, FPA och kommunens service för arbetslösa) genomförs  

3. Kommun- och servicestrukturreformen (KSSR) & Social- och hälsovårdsreformen SOTE

4. Strukturreformen för andra stadiet genomförs 1.1.2017. Länkar: 12.

5. Möjligheten att söka ESF projektfinansiering (ny period 2014-2020)  Länkar: 12.

6. Långtidsarbetslösas 500 dagar förkortades till 300 varefter de överförs på kommunerna - "böter" till kommunerna. 

    - Din kommun betalar "böter" för sina långtidsarbetslösa.  Kontrollera hur mycket nedan. Vid årsskiftet justeras

      summan automatiskt nedåt med över 90% och växer mot hösten.  Med aktiverande åtgärder så växer inte

      summan på hösten.  

7. Kläder får inte föras till avstjälpningsplatser - kommer på kommunernas ansvar. Länkar: 1,

8. Utkomststödet och dess finansiering överförs till FPA år 2017. Detta kommer att göra att kommunernas ordinarie personal vid socialbyråerna kommer att frigöras och nya uppgifter måste hittas för dem.

9. Valvira beviljar på ansökan en person som i Finland har avlagt en lämplig yrkeshögskoleexamen inom det sociala området rätt att utöva socionomyrket som legitimerad yrkesutbildad person.