11. Uppföljande studie om svenskspråkiga ungdomsverkstäder

Uppföljande studie om svenskspråkiga ungdomsverkstäder (2014-2017)

Detta mångåriga forskningsprojekt studerar på flera nivåer verksamheten vid fem svenskspråkiga ungdomsverkstäder; SVEPS (Helsingfors), Resurscentret Föregångarna (Vasa),Troja (Åbo), Koi/Fixar-Malte (Raseborg), Aktiva (Pargas) och Ungdomslotsarna, Katapult (Åland). Samtliga verkstäder riktar sin verksamhet till unga i riskzon för utslagning.

Det första året görs dock en kartläggning över samtliga svensk-/tvåspråkiga ungdomsverkstäder i landet. I den skriftliga sammanställningen beskrivs verksamheten vid de 12 verkstäderna - inklusive det uppsökande ungdomsarbete.

Därefter samlas vid de fem verkstäderna data på individ och/eller gruppnivå in för att utreda hur nuvarande och/eller tidigare praktikanter på sikt rätt sig i livet och hur de upplever stödinsatserna. Insatsernas verkan utreds även på sikt, dvs. då ungdomarna avslutat sin verkstadsperiod. Syftet är att utreda huruvida någon komponent i verksamheten för de unga är särskild betydelse. Vilka insatser har fungerat för de intervjuade unga? Vilka åtgärder har inte burit frukt? Varför? Vilket är det långsiktiga utfallet av deltagandet i verksamheten? Återkommer praktikanter till verksamheten – om så är fallet, varför väljer de att göra så?

Under studien fångas på individ och/eller gruppnivå även in personalens bedömning av styrkorna i verksamheten liksom de centrala utmaningarna i arbetet. Hur kunde verksamheten ytterligare utvecklas?

Slutligen studeras även på samhällelig nivå det tvärsektoriella samarbetet; Vilken roll spelar den uppsökande ungdomsverksamheten? Vilken är kontakten till, och hur sker samarbetet rent konkret med, de mångprofessionella arbetsgrupperna i kommunerna (Ungdomslagen §7a)? Erhålls information om olika klientgrupper, t.ex. utgående från deras språkgruppstillhörighet? Hur sker informationsutbytet mellan de olika aktörerna? Vilken är ansvarsfördelningen mellan de olika parterna och hur är den strukturerad? Är de involverade samhällsaktörerna tillfredsställda med arrangemanget? Finns på fältet konkreta förslag till förbättringar gällande samarbetet?

Datainsamlingen görs med hjälp av flera olika metoder; personliga intervjuer över tid; 

statistiska uppgifter insamlade av de berörda enheterna, och genom deltagande observationer på ort och ställe.

Forskningsresultaten redovisas skriftligt i en delrapport liksom i en mer omfattande slutrapport (bägge nätpublikationer). Även ett seminarium och/eller föreläsning om studien och dess resultat kommer att anordnas för alla de involverade parterna.

 

Forskningsansvarig är pol.dr. Matilda Wrede-Jäntti, och som forskningsassistent fungerar pol.mag. Cecilia Wester. Studien finansieras av Svenska Kulturfonden och Utbildnings- och kulturministeriet.

Den första rapporten kan laddas ner från hemsidans Materialbank/Böcker

En presentation av 13 arbetsverkstäder för unga i Svenskfinland