Press

Arbetsverkstäder är samhällsekonomiskt lönsamma eftersom de stärker färdigheter inför studier och arbetslivet. 
Enligt ny forskning så täcks utgifterna för hela verksamheten redan om 110 av de 15 000 ungdomar vi stöder börjar studera och får jobb.  
Pressinfo 9.2.2017     
Nationella Verkstadsföreningens (TPY) ordförande Anneli Kiljunen konstaterar: ”För första gången har vi landsomfattande data som bekräftar att verksamheten på våra verkstäder stärker just sådant kunnande som arbetslivet och studier förutsätter” 
Över 90% upplever att deras sociala kompetens har stärkts när de deltagit i vår verksamhet på verkstäderna framgår det av Sovari, som är ett verktyg för att mäta hur den sociala kompetensen stärks vid verkstäderna.  Positiva framsteg har upplevts fram för allt i att hantera vardagliga sysslor (81%) och utveckla förutsättningar för studier och arbetsliv (77%). I undersökningen deltog 1462 svarande från 90 verkstäder. Nästan 70% av de ungdomar som varit på arbetsverkstad får jobb eller börjar studera eller får annan handledd verksamhet. 
Kiljunen fortsätter ”Vi har också granskat de ekonomiska effekterna av vistelse på en arbetsverkstad.  Utgifterna för hela verksamheten täcks redan om 110 av de 15 000 ungdomar vi stöder börjar studera och får jobb” 
Uträkningarna baserar sig på TPY:s rapport ”Startverksamheten och verkstadsverksamhetens ekonomiska aspekter” av forskare Jukka Ohtonen. Ohtonen påvisar att de kostnader samhället satsar på verkstadsverksamhet är bara en bråkdel av den nytta samhället får tillbaka. En ung människa som avbryter sin utbildning går miste om ca 1,4 miljoner euro under sin livstid i form av inkomster och pension.  
TPY:s tf verksamhetsledare Anna Kapanen konstaterar: ”Forskningen visar att andelen unga som är långtidsarbetslösa och unga som är utan utbildning och arbete växer. Det finns ett stort behov av de tjänster som arbetsverkstäderna erbjuder och effekterna av detta stöd kan nu påvisas. Samtidigt undergräver samhället förutsättningarna för verksamheten. Finansieringen för arbetsverkstäderna har hotats av nedskärningar varje år och medlen för sysselsättning har skurits ner. T.ex. har arbete med lönesubvention blivit allt svårare att få.  Dessutom är det ännu oklart hur det går med verkstäderna i landskapsreformen.”  
Andelen långtidsarbetslösa under 29-år var 2016 hela 10 800 personer eller till och med 20% fler än året innan.     
Tilläggsuppgifter: 
Anna Kapanen, vs. toiminnanjohtaja, Valtakunnallinen työpajayhdistys ry, p 010 279 2724  
Maria Gnosspelius, viestintäpäällikkö, Valtakunnallinen työpajayhdistys ry, p 010 279 2727  
Tilläggsuppgifter på svenska: Rainer Lytz ULA Kompetenscenter www.ula.fi  
Tilläggsuppgifter om nationella Sovari – Ett verktyg för att mäta den sociala förstärkningen vid ungdomsverkstäderna finns på vår hemsida: 
http://www.tpy.fi/kehittaminen/laadullinen-mittaristo/sovari-mittarin-tuloksia/ 
Forskare Jukka Ohtonens rapportt ”Starttivalmennus ja työpajatoiminta. Taloudellisia näkökulmia”: 
http://www.tpy.fi/aineistot/julkaisut/verkkojulkaisut/  
Nationella verkstadsföreningen TPY är en registrerad förening grundad av professionella inom verkstadssektorn. Vi förebygger social utslagning genom att stärka utvecklandet av verkstadsverksamheten och social sysselsättning i Finland. Vi verkar också för att stärka förutsättningarna för verkstadsverksamhet och deras anställdas verksamhetsförutsättningar.  År 2017 fyller TPY 20 år. Temat för jubileumsåret är verkstädernas inflytande och påverkan i samhälletVår ansökan "Från Hobby till Jobb"

ULA:s utlåtande om regeringens förslag att förlänga läroplikten

 

Generellt kan konstateras att en förlängning av läroplikten är en kostsam reform och inte enbart en utbildningspolitisk fråga. Social- och hälsovårdstjänster samt rehabiliteringstjänster spelar också en viktig roll för att stärka unga människors utbildningspotential. Det är minst lika viktigt att öka skräddarsydda lågtröskeltjänster för mental hälsa, hjälp vid missbruk och att införa en garanti för ungdomsterapi. Lagberedningen tar inte tillräckligt med hänsyn till det stödbehov som finns hos ungdomar. De behöver stöd och vägledning i olika former för att minimera risken att marginaliseras.

Det är bra att lagförslaget tar upp ungdomsverkstäderna som en alternativ inlärningsmiljö. Men lagförslaget erkänner dock inte i tillräcklig grad det stöd som de facto tillhandahålls av ungdomsverkstäderna redan idag. Förslaget tar inte heller hänsyn till de kostnader som uppstår för ungdomsverkstäderna  vid en förlängning av läroplikten.

Samarbetet mellan verkstäderna och utbildningsarrangörerna måste vara reglerat i avtal och tilläggskostnaderna måste ersättas till verkstäderna enligt principen ”pengarna följer eleven”. Det gemensamma dokumentet Riktlinjer för samarbete bör användas för att stärka samarbetet mellan utbildningsarrangörer och verkstäder.

Det måste regleras i lagen att den aktör som ansvarar för att övervaka fullgörandet av den förlängda läroplikten inte är det uppsökande ungdomsarbetet. Det viktigaste är att uppsökande ungdomsarbete inte görs obligatoriskt, utan alltid är frivilligt för den unga personen, även i framtiden.

Unga människor måste garanteras det stöd och den vägledning de behöver, och de måste ha en verklig möjlighet till individuella utbildningsvägar. Det är väsentligt att ge bättre stöd till de unga som riskerar att marginaliseras. Detta kräver verkligt samarbete mellan alla aktörer till förmån för ungdomarnas väl.  I sin nuvarande form förebygger inte detta lagförslag risken för marginalisering.

Förutom att satsa på ungdomsverkstäderna kunde regeringen rikta medel på att identifiera också yngre personer som ligger i riskzonen för marginalisering. Att satsa på stöd för de som ligger i riskzonen för marginalisering i ett så tidigt skede som möjligt är nationalekonomiskt lönsamt och undviker onödigt personligt lidande.

 

De finlandssvenska ungdomsverkstäderna i ULA nätverket

 

---

Pressmeddelande 17.04.2018 från Folkhälsan

 finansiering. Press

  

Ungdomsarbete: Förmånligare att förebygga än att återintegrera  

För samhället blir det betydligt förmånligare att förebygga utslagning, än att återintegrera ungdomar som redan är utslagna. Med hjälp av analysverktyget Social Inclusion Support Tracking, förkortat SIST, kan man mäta hur mycket stöd en individ behöver för att integreras och för att komma förbi utmanande övergångsskeden i livet.   

Resurscentret Föregångarna i Vasa använder SIST för att analysera sin uppsökande ungdomsverksamhet. Resurscentret kommer nu att göra en analys av reparativt kontra förebyggande ungdomsarbete och samtidigt utvärdera analysverktyget. Inom nätverket för ungdomsverkstäder implementeras denna arbetsmetod som bäst.  

- Vår målsättning är att uppdatera och korrigera brister i analysverktyget som finns i nuläget samt översätta själva metoden och analysen till finska och engelska. Vi hoppas kunna sprida resultaten i Norden och i Europa, säger projektledare Rainer Lytz. 

Resurscentret Föregångarna vill fokusera på ett proaktivt grepp istället för enbart ett reparativt.  

- Vi har valt att utveckla och jobba med ett verktyg som i sin tur skall spara både samhällsresurser och minska på individuella svårigheter, säger Daniel Åkermark, verksamhetsledare för Resurscentret.  Det här kommer självklart att synas också i vårt arbete regionalt och i samarbete med kommunerna. 

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat Resurscentret Föregångarna 250 000 € för projektet (SIST).    - Vi är naturligtvis jätteglada för att Undervisnings- och kulturministeriet valt att stöda projektet. Det här betyder både ett erkännande för de arbetsmetoder vi använder oss av, och ett stöd för våra planer framåt, säger Rainer Lytz.   

Mera information:   

Daniel Åkermark, verksamhetsledare  E-post: daniel.akermark@foregangarna.fi  Tfn 050 913 1133   

Rainer Lytz, projektledare E-post: rainer.lytz@foregangarna.fi  Tfn 050 313 604

 

 

Pressmeddelande 03.01.2018 från Folkhälsan

I slutet av december meddelade Undervisnings- och kulturministeriet att arbetsverkstaden och resurscentret Föregångarna tillsammans med ULA (Nationella verkstadsföreningen TPY:s svenskspråkiga nätverk bestående av 13 arbetsverkstäder) beviljas 240 000 € för projektet ”Från hobby till jobb”.   Projektet stöder ungas möjlighet att utveckla en hobby för att indirekt förkorta steget till studier eller jobb.

 Projektet pågår till år 2020 och har en stor betydelse i utvecklandet av Föregångarna och ULA-nätverket.

-  ”Vi är enormt glada över att ha erhållit en så pass stor summa för detta spetsprojekt, säger verksamhetsledare på Föregångarna Daniel Åkermark. Det visar att svenskspråkigt nätverkssamarbete har betydelse också på statlig nivå, säger Åkermark. Hobby för ungdomar kommer att lyftas fram under de kommande två åren i linje med regeringens hobbygaranti.

-  Projektet vill väcka intresse för hobby- och fritidsverksamhet bland 1500 unga i riskzonen  och därmed förbättra arbetslösa ungdomarnas ställning på arbetsmarknaden eller motivera dem till fortsatta studier eller aktiverande åtgärder. Unga från familjer i ekonomiskt utsatt läge och unga som tillhör en minoritet, såsom t.ex. invandrarunga, och unga med funktionsnedsättning prioriteras särskilt, säger projektledare för ULA-nätverket Rainer Lytz. Vi vill också motivera, förbereda och hjälpa unga att starta företag kring sin hobby och på samma gång träna upp den sociala kompetensen, säger Lytz.

Folkhälsan Utbildning Ab (FHU), som upprätthåller Resurscentret Föregångarna och ULA Kompetenscenter, är sökande part och administrerar projektet.  Samarbete kommer att ske med ungdomsverkstäder som finns inom ULA nätverket.  Dessa ungdomsverkstäder kommer i kontakt med ca 750 ungdomar per år.

För mera information;

Daniel Åkermark 050-913 1133

Rainer Lytz 050-313 6040  

Rainer Lytz 050-313 6040

 

 

 

Pressmeddelande 9.2.2017 från TPY 

Arbetsverkstäder är samhällsekonomiskt lönsamma eftersom de stärker färdigheter inför studier och arbetslivet. 

Enligt ny forskning så täcks utgifterna för hela verksamheten redan om 110 av de 15 000 ungdomar vi stöder börjar studera och får jobb.     

Nationella Verkstadsföreningens (TPY) ordförande Anneli Kiljunen konstaterar: ”För första gången har vi landsomfattande data som bekräftar att verksamheten på våra verkstäder stärker just sådant kunnande som arbetslivet och studier förutsätter” 

Över 90% upplever att deras sociala kompetens har stärkts när de deltagit i vår verksamhet på verkstäderna framgår det av Sovari, som är ett verktyg för att mäta hur den sociala kompetensen stärks vid verkstäderna.  Positiva framsteg har upplevts fram för allt i att hantera vardagliga sysslor (81%) och utveckla förutsättningar för studier och arbetsliv (77%). I undersökningen deltog 1462 svarande från 90 verkstäder. Nästan 70% av de ungdomar som varit på arbetsverkstad får jobb eller börjar studera eller får annan handledd verksamhet. 

Kiljunen fortsätter ”Vi har också granskat de ekonomiska effekterna av vistelse på en arbetsverkstad.  Utgifterna för hela verksamheten täcks redan om 110 av de 15 000 ungdomar vi stöder börjar studera och får jobb” 

Uträkningarna baserar sig på TPY:s rapport ”Startverksamheten och verkstadsverksamhetens ekonomiska aspekter” av forskare Jukka Ohtonen. Ohtonen påvisar att de kostnader samhället satsar på verkstadsverksamhet är bara en bråkdel av den nytta samhället får tillbaka. En ung människa som avbryter sin utbildning går miste om ca 1,4 miljoner euro under sin livstid i form av inkomster och pension.  

TPY:s tf verksamhetsledare Anna Kapanen konstaterar: ”Forskningen visar att andelen unga som är långtidsarbetslösa och unga som är utan utbildning och arbete växer. Det finns ett stort behov av de tjänster som arbetsverkstäderna erbjuder och effekterna av detta stöd kan nu påvisas. Samtidigt undergräver samhället förutsättningarna för verksamheten. Finansieringen för arbetsverkstäderna har hotats av nedskärningar varje år och medlen för sysselsättning har skurits ner. T.ex. har arbete med lönesubvention blivit allt svårare att få.  Dessutom är det ännu oklart hur det går med verkstäderna i landskapsreformen.”  

Andelen långtidsarbetslösa under 29-år var 2016 hela 10 800 personer eller till och med 20% fler än året innan.     

Tilläggsuppgifter: 

Anna Kapanen, vs. toiminnanjohtaja, Valtakunnallinen työpajayhdistys ry, p 010 279 2724  

Maria Gnosspelius, viestintäpäällikkö, Valtakunnallinen työpajayhdistys ry, p 010 279 2727  

Tilläggsuppgifter på svenska: Rainer Lytz ULA Kompetenscenter www.ula.fi  

Tilläggsuppgifter om nationella Sovari – Ett verktyg för att mäta den sociala förstärkningen vid ungdomsverkstäderna finns på vår hemsida: 

http://www.tpy.fi/kehittaminen/laadullinen-mittaristo/sovari-mittarin-tuloksia/ 

Forskare Jukka Ohtonens rapportt ”Starttivalmennus ja työpajatoiminta. Taloudellisia näkökulmia”: 

http://www.tpy.fi/aineistot/julkaisut/verkkojulkaisut/  

Nationella verkstadsföreningen TPY är en registrerad förening grundad av professionella inom verkstadssektorn. Vi förebygger social utslagning genom att stärka utvecklandet av verkstadsverksamheten och social sysselsättning i Finland. Vi verkar också för att stärka förutsättningarna för verkstadsverksamhet och deras anställdas verksamhetsförutsättningar.  År 2017 fyller TPY 20 år. Temat för jubileumsåret är verkstädernas inflytande och påverkan i samhället  

 ---

ULA- nätverket gav sitt utlåtande 28.08.2014 kring den ny ungdomslagen:

Vi vill lyfta fram värdegrunden bakom ungdomslagen:

Det är ofta ”helt vanliga ungdomar” som är i behov av stöd och hjälp för att lösa vardagliga problem.  Vem som helst drabbas av marginalisering.  Därför behövs en vidare syn på vad uppsökande ungdomsarbete egentligen är.   Den nya ungdomslagen kunde uppmuntra till preventivt och också administrativt samarbete.   Förebyggande uppsökande ungdomsarbete handlar om att svänga på spelplanen. Om och när den unga upplever att hon är i behov av vägledning söker hon kontakt med uppsökande ungdomsarbete. För att detta skall vara möjligt krävs naturligtvis att hon har kunskap om den hjälp som finns till förfogande. Förebyggande uppsökande ungdomsarbete handlar därför långt om spridande av information samt att de som arbetar med uppsökande ungdomsarbete finns tillgängliga och synliga på relevanta arenor, dvs. kommer in i ungdomarnas liv så många gånger som möjligt och skapar en förtrolig relation med dem, som t.ex. i nionde klass, första och tredje klass i andra stadiet och vid militäruppbåd.   Ungdomslagen bör beakta behovet av vägledning, speciellt i olika stadieövergångar i de ungas liv.

Enligt nuvarande lagtext måste ungdomar först marginaliseras innan de får hjälp av uppsökare eller vid ungdomsverkstäder.  Förebyggande uppsökande ungdomsarbete borde skrivas in i lagtexten för att garantera socialt stöd för att inkludera ungdomar i samhället – inte enbart förhindra utslagning. Ett paradigmskifte är på gång inom den uppsökande ungdomsverksamheten som ger verktyg för att förebygga marginalisering i ett tidigt skede.  Detta förebygger individens lidande och spara pengar för samhället.  Det är bra att det finns inskrivet i ungdomslagen § 7c att skolavbrott och avbrott i militär och civiltjänst måste anmälas till uppsökare.  Fastän dessa anmälningar om avbrott kan anses som ett effektivt verktyg för uppsökarna att identifiera ungdomar i risk, är deras funktion inte problemfri. Det finns en risk att avbrottsintygen får en alltför central roll i uppsökarnas arbetssätt. På vissa håll fungerar avbrottsintygen som ”remisser” till uppsökarnas tjänster och detta är en mycket snäv tolkning. Till uppsökarnas grundläggande värden hör frivillighet från den ungas sida, samt att hon har rätt att be om hjälp fast hon inte har ”remiss” i form av ett avbrott från någon instans.  Uppsökarna borde involveras innan den unga avbryter studierna så att skolavbrott kan förhindras, alternativt att det blir ett ”kontrollerat avbrott” där uppsökarna har en etablerad kontakt till den unga och kan slussa den unga vidare.

I den gamla lagtexten nämns ungdomsverkstäder endast två gånger. När det gäller Ungdomsverkstäderna så behöver även de en egen paragraf i samband med den uppsökande verksamheten.  Den uppsökande verksamheten sker för att skapa en framtid för ungdomar, dvs. på sikt ge dem antingen utbildning eller arbete. Tillfälligt kan det behövas träning i livshantering (för dygnsrytm, matlagning, social träning) och jobbsökning för ungdomar.  Denna träning ges på ungdomsverkstäder.  De naturliga samarbetspartnerna för en ungdomsarbetsverkstad är fram för allt andra stadiet och högstadiets högre årskurser, men även social- och hälsovården, arbetskraftsbyrån, företag.  Ungdomsgårdar kan komma ifråga för meningsfull fritid för ungdomar och kan vara en plats att träffa på ungdomar.  Inom uppsökande ungdomsarbete är frivillighet, oberoende och trovärdighet det viktigaste kapitalet och om uppsökare blir anställda av kommuner på ungdomsgårdar riskerar denna neutralitet och trovärdighet gå förlorad pga. risken för ”myndighetsstämpel”. 

En tredjedel av ULA nätverkets medlemsverkstäder upprätthålls av den tredje sektorn. När det gäller finansieringen så bör lagen inte begränsa den tredje sektorns möjlighet att erbjuda ungdomsverkstadstjänster för en eller flera kommuner.  Ibland kan den tredje sektorn ha större flexibilitet och erbjuda effektivare och mer innovativa tjänster eftersom de har frihet att tänka ”outside the box”. 

 

Sammandrag av ULA-nätverkets utlåtande:

1. Förebyggande uppsökande ungdomsarbete borde skrivas in i lagtexten för att garantera socialt stöd för att inkludera ungdomar i samhället – och via detta förhindra utslagning och spara pengar.

2. Ungdomslagen bör beakta behovet av vägledning, speciellt i olika stadieövergångar i de ungas liv.

3.  Uppsökarna bör komma in i ungdomarnas liv så många gånger som möjligt och skapar en förtrolig relation med dem, som t.ex. i nionde klass, första och tredje klass i andra stadiet och vid militäruppbåd.   Detta skapar förtroende hos de unga och de vet vart de skall vända sig när livet krisar.

4. Avbrottsintyg får inte bli en ”remiss” som uppsökarna väntar på innan de tar kontakt.

5. Den uppsökande verksamheten sker för att skapa en framtid för ungdomar, dvs. på sikt ge dem antingen utbildning eller arbete. Här finns en naturlig koppling till ungdomsverkstäderna

6. Ungdomsverkstäderna behöver en egen paragraf i samband med den uppsökande verksamheten.  Träning i livshantering (för t.ex. dygnsrytm, matlagning, social träning) studieförberedelser, skolsamarbete och jobbsökning för ungdomar kan ges på ungdomsverkstäder. Det handlar således inte om att producera t.ex. fågelholkar.  

7. När det gäller finansieringen så bör lagen inte begränsa den tredje sektorns möjlighet att erbjuda ungdomsverkstadstjänster för en eller flera kommuner. 

 

 

ULA-verkosto antoi lausuntonsa 28.8.2014 nuorisolain uudesta sisällöstä:

 

Haluamme nostaa esiin nuorisolain taustalla olevan arvopohjan:

 

Apua tarvitsevat ovat usein ”ihan tavallisia nuoria”, jotka tarvitsevat tukea ja apua arkipäiväisten ongelmien ratkaisemisessa. Kuka tahansa voi syrjäytyä.  Siksi tarvitaan avarampi näkemys siitä, mitä etsivä nuorisotyö varsinaisesti on. Uudistunut nuorisolaki voisi kannustaa sekä ennaltaehkäisevään että hallinnolliseen yhteistyöhön. Ennaltaehkäisevässä etsivässä nuorisotyössä ei työskennellä perinteisellä tavalla. Jos ja kun nuori kokee tarvitsevansa ohjausta, hän ottaa yhteyttä etsivään nuorisotyöhön. Edellytyksenä tähän tosin on, että nuorella on tietämys tarjolla olevasta palvelusta. Ennaltaehkäisevässä etsivässä nuorisotyössä kyse on siis pitkälti tiedon välittämisestä sekä siitä, että etsivän nuorisotyön työntekijät ovat tavoitettavissa ja näkyvissä oikeissa foorumeissa, jotta he mahdollisimman monta kertaa näkyvät nuorten elämässä ja saavat mahdollisuuden luoda luottamuksellisen suhteen nuoriin. Tapaamiset voitaisiin järjestää esimerkiksi yhdeksännellä luokalla sekä toisen asteen ensimmäisellä ja kolmannella luokalla sekä varusmiespalveluksen kutsunnan yhteydessä. Nuorisolaissa pitää huomioida nuorten ohjaustarpeita, erityisesti nuorten eri siirtymävaiheissa.

Nykyisen lainsäädännön mukaan nuorten pitää ensin syrjäytyä, ennen kuin saavat apua etsiviltä tai nuorisopajoilta. Ennaltaehkäisevä etsivä nuorisotyö pitäisi lisätä lakitekstiin, takaamaan se sosiaalinen tuki jota nuoret tarvitsevat pysyäkseen järjestelmässä – eikä ainoastaan ehkäisemään syrjäytymistä. Ajatusmalli etsivässä nuorisotyötoiminnassa on muuttumassa syrjäytymisen ennaltaehkäisyn aikaisessa vaiheessa mahdollistavaan suuntaan. Tämä sekä ennaltaehkäisee kärsimystä yksilötasolla että vähentää yhteiskunnan kustannuksia.  Nuorisolain § 7 c mukaan täytyy tehdä etsiville ilmoitus nuoresta, joka keskeyttää opinnot tai joka vapautetaan varusmies- tai siviilipalvelusta. Tämä on sinänsä hyvä asia, mutta vaikka ilmoitukset keskeyttämisistä voidaankin pitää tehokkaana tapana tunnistaa syrjäytymisvaarassa olevia nuoria, niin asia ei ole täysin mutkaton. On olemassa riski, että keskeyttämistodistukset saavat liian tärkeän roolin etsivien työmenetelmässä. Joissakin paikoissa keskeyttämistodistuksia käytetään "lähetteinä" etsivien palveluihin, ja tämä tulkinta on todella suppea. Etsivien perusarvioihin kuuluvat nuorten vapaaehtoisuus, sekä se, että nuorella on oikeus pyytää apua myös ilman ”lähetettä” keskeyttämistodistuksen muodossa. Etsivät pitäisi saada mukaan kuvaan ennen kuin nuori keskeyttää opintonsa, jotta keskeyttäminen voidaan ennaltaehkäistä. Mahdollinen keskeyttäminen voidaan tehdä "hallitusti", jos etsivällä on jo vakiintunut yhteys nuoreen ja tällä tavalla voi ohjata hänet eteenpäin.

Vanhassa lakitekstissä nuorten työpajat mainitaan ainoastaan kaksi kertaa. Etsivän toiminnan yhteydessä pitäisi olla erikseen pykälä myös nuorten työpajoista.  Etsivän toiminnan tarkoitus on luoda nuorille tulevaisuus, eli pitkällä tähtäimellä auttaa heitä eteenpäin joko koulutukseen tai työhön. Nuoret voivat tilapäisesti tarvita esimerkiksi elämänhallinnan valmennusta (esim. päivärytmi, ruoanlaitto, sosiaalinen kanssakäyminen) ja työhakuvalmennusta. Tämä valmennus tapahtuu nuorten työpajoilla. Työpajan luonnolliset yhteistyökumppanit ovat ensisijaisesti toisen asteen koulutustarjoajat sekä yläasteen ylemmät luokat, mutta myös sosiaali- ja terveydenhuolto, työvoimatoimisto ja yritykset. Nuorisotalot voivat tarjota nuorille sekä mielekästä vapaa-ajan tekemistä että paikan, missä uusien kontaktien luominen on mahdollista. Tärkeimmät tekijät etsivässä nuorisotyössä ovat vapaaehtoisuus, itsenäisyys sekä luotettavuus, ja tämä puolueettomuus ja uskottavuus saattaa ”viranomaisuusleiman” takia kärsiä, jos kunta palkkaa etsiviä työntekijöitä nuorisotaloille.

Kolmasosa ULA-verkoston jäsenpajoista ylläpidetään kolmannen sektorin toimijoiden avulla. Mitä rahoitukseen tulee, niin lainsäädännön kautta ei pidä rajoittaa kolmannen sektorin mahdollisuutta tarjota nuorten työpajapalveluita yhdelle tai useammalle kunnalle.  Joskus kolmannella sektorilla on ideavapautensa ansiosta suurempi mahdollisuus joustavuuteen sekä tehokkaampien ja innovatiivisempien palvelujen tarjoamiseen.

 

Yhteenveto ULA-verkoston lausunnosta:

 1. Lakitekstiin pitäisi tehdä lisäys ennaltaehkäisevästä etsivästä nuorisotyöstä, takaamaan nuorille sosiaalinen tuki, jotta he pysyisivät osana yhteiskuntaa – ja tämän kautta ennaltaehkäistä syrjäytymistä, sekä säästää rahaa.

 2. Nuorisolaissa pitää huomioida nuorten ohjaustarpeita, erityisesti nuorten eri siirtymävaiheissa.

 3.  Mahdollistaakseen luottavaisen suhteen syntymistä, etsivien pitää tavata nuoret mahdollisimman monta kertaa, kuten esimerkiksi yhdeksännellä luokalla ja toisen asteen ensimmäisellä ja kolmannella luokalla sekä varusmiespalvelun yhteydessä. Tällä tavalla luodaan luottamusta ja nuorille välittyy tieto mihin kääntyä elämän murrosvaiheissa.

 4. Keskeyttämistodistus ei saa toimia ”lähetteenä”, jonka etsivät odottavat saavansa ennen yhteydenottoa.

 5. Etsivän toiminnan tarkoitus on luoda nuorille tulevaisuus, eli pitkällä tähtäimellä auttaa heitä eteenpäin, joko koulutukseen tai työhön. Tässä on olemassa luonnollinen yhteys nuorten työpajatoimintaan.

 6. Etsivän toiminnan yhteydessä tarvitaan oma pykälä myös nuorten työpajoista. Nuorten työpajoilla voidaan tarjota elämänhallinnan valmennusta (esim. päivärytmi, ruoanlaitto, sosiaalinen valmennus) opiskeluvalmennusta, kouluyhteistyötä sekä työnhakuvalmennusta nuorille. Kyse ei siis ole linnunpönttöjen valmistamisesta. 

 7. Mitä rahoitukseen tulee, niin lainsäädännön kautta ei pidä rajoittaa kolmannen sektorin mahdollisuutta tarjota nuorten työpajapalveluita yhdelle tai useammalle kunnalle.